Plan aktivnog uključenja subjekata zaštite od požara za 2018. godinu

Na temelju članka 73. stavak 1. i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni galsnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), Glave III. točke 6. podtoče b) Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republike Hrvatske u 2018. godini („Narodne novine“, broj 28/18), na prijedlog Stožera civilne zaštite Grada Korčule, gradonačelnik Grada Korčule dana 23. travnja 2018. godine donio je

P L A N
aktivnog uključenja subjekata zaštite od požara za 2018. godinu

  1. UKLJUČIVANJE VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

1.1.  Uključivanje vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara

Redoslijed uključivanja postrojbi u akciju gašenja biti će promijenjen i ubrzan po broju postrojbi i vatrogasaca u slučajevima nekontroliranog ili ubrzanog razvoja požara.

Plan preuzmite na linku.