Plan aktivnog uključenja subjekata zaštite od požara za 2019. godinu

KLASA: 214-02/19-01/07 URBROJ: 2138/01-02-19-1 Korčula, 14. svibnja 2019. Na temelju članka 73. stavak 1. točke 22. i članka 141. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni galsnik Grada Korčule“, broj 3/18), Glave III. točke 6. podtočke b) Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara …

KLASA: 214-02/19-01/07
URBROJ: 2138/01-02-19-1
Korčula, 14. svibnja 2019.

Na temelju članka 73. stavak 1. točke 22. i članka 141. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni galsnik Grada Korčule“, broj 3/18), Glave III. točke 6. podtočke b) Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republike Hrvatske u 2019. godini („Narodne novine“, broj 35/19), na prijedlog Stožera civilne zaštite Grada Korčule, gradonačelnik Grada Korčule dana 14. svibnja 2019. godine donio je

 P L A N
aktivnog uključenja subjekata zaštite od požara za 2019. godini

Tekst Plana možete pročitati ovdje.

 GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.