Plan aktivnog uključenja subjekata zaštite od požara za 2022. godinu

KLASA: 245-01/22-01/03
URBROJ: 2117-9-02-22-6
Korčula, 25. veljače 2022.

Na temelju članka 73. stavka 1. točke 22. i članka 141. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni galsnik Grada Korčule“, broj 3/18), Glave III. točke 6. podtočke b) Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republike Hrvatske u 2022. godini, na prijedlog Stožera civilne zaštite Grada Korčule i Vatrogasnog zapovjedništva DVD-a Korčula, gradonačelnica Grada Korčule dana 25. veljače 2022. godine donijela je

 P L A N
aktivnog uključenja subjekata zaštite od požara za 2022. godinu

Tekst Plana možete pročitati ovdje.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.