Plan evakuacije i zbrinjavanja turista za područje Grada Korčule

Na temelju članka 28. stavka 1. podstavka 4. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», broj 174/04, 79/07 i 38/09) te članka 57. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 6/02, 4/03, 1/05 i 5/06), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 9. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2009. godine donijelo

P L A N
evakuacije i zbrinjavanja turista za područje Grada Korčule

Članak 1.

Evakuacija i zbrinjavanje turista za područje Grada Korčule provodi se sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju, propisima donesenim na temelju tog Zakona i ovim Planom.

Članak 2.

Evakuacija i zbrinjavanje turista provodi se u katastrofama i većim nesrećama te za vrijeme ratnog stanja za one turiste koji nisu pravodobno napustili hotele, kampove, marine i druge vrste turističkog smještaja, a zbog ratnog stanja ne mogu se evakuirati u svoje zemlje, odnosno u svoja prebivališta.

Članak 3.

Evakuaciju i zbrinjavanje turista provode operativne snage Grada Korčule: Stožer zaštite i spašavanja Grada Korčule, Zapovjedništvo i postrojbe civilne zaštite Grada Korčule te druge službe i postrojbe pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti, kojima rukovodi i koordinira Gradonačelnik, a sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju  i propisima donesenim na temelju tog Zakona.

Članak 4.

Sastavni dio ovog Plana je posebni dokument – Operativni podaci za provedbu evakuacije i zbrinjavanja turista (u nastavku teksta: Operativni podaci) koji sadržava osnovne (dostupne) podatke:

  1. o hotelima, kampovima i marinama sa maksimalnim kapacitetima turista u istim,
  2. o procjeni broja osoba koje se evakuiranju (iz hotela, kampova, marina),
  3. o poduzetnicima (pravne i fizičke osobe) koji se bave javnim i slobodnim prijevozom putnika (naziv, vlasnik, telefon, broj vozila i vrsta, maksimalni broj putnika u turnusu),
  4. o snagama koje sudjeluju u evakuaciji (civilna zaštita, Crveni križ, Centar za socijalnu skrb, udruge građana itd., s podacima o odgovornoj osobi i broju telefona),
  5. o mogućim mjestima i objektima zbrinjavanja (škole, športske dvorane, površine za formiranje šatorskih ili kamp naselja itd., te korisne površine ili kapaciteti za smještaj evakuiranih osoba, s podacima odgovornih osoba i broja telefona),
  6. o većim ugostiteljskim i drugim objektima za spremanje hrane (maksimalni mogući broj spremljenih obroka u turnusu i mogućnost dostave, s podacima odgovornih osoba i broja telefona),
  7. o  domovima zdravlja, zdravstvenim stanicama, sa brojem liječnika i medicinskih sestara, te mobilnih ekipa hitne pomoći (odgovorne osobe i broj telefona)
  8. o pravnim i fizičkim osobama koje mogu pružiti pomoć pri evakuaciji i zbrinjavanju (podmetači, madraci, spužve, deke, pribori za jelo itd.)
  9. o trgovcima (veći trgovački lanci) koji mogu osigurati suhe obroke za evakuirane osobe.

Operativni podaci mogu sadržavati i druge podatke, a sadrže i kartu područja sa ucrtanim svim važnijim punktovima značajnim za navedeni Plan, odnosno sam dokument. 

Članak 5.

Operativne podatke iz članka 4. stavka 1. ovog Plana utvrđuje Gradonačelnik, koji se po potrebi usklađuju s nastalim promjenama podataka iz članka 4. stavka 2. ovog Plana.

Članak 6.

Operativne podatke iz članka 4. stavka 1. ovog Plana, Gradonačelnik će donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Plana. 

Članak 7.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Korčule».

 

 

KLASA: 021-05/09-03/42                                                                        PREDSJEDNIK
URBROJ: 2138/01-1-09-1                                                                  GRADSKOG VIJEĆA
Korčula, 28. prosinca 2009.                                                        Lovro Krstulović, dr. stom.

Komentiraj