Oznaka: plan

Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini na području Grada Korčule

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10), članka 74. stavka 1. točke 22. i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), Glave II. točke 3. podtočke c) Programa …

Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2013. godini na području Grada Korčule

Na temelju članka 3. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 58/93, 33/05, 107/07 i 38/09) članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Glave II. točke 3. podtočke c) Programa aktivnosti u …

Plan prijma u službu za 2013. godinu

Na temelju članka  9. i 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), Gradonačelnik Grada Korčule dana 13. veljače 2013. godine donio je P L A N prijma u službu za 2013. godinu …

Proračun Grada Korčule za 2013. godinu

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 18. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2012. godine donijelo P R O R A Č U N Grada Korčule za 2013. godinu Proračun Grada Korčule za …