Plan javne nabave

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», br. 110/07 i 125/08) i članka 74. stavka 1. točke 6. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule» br. 6/09) donosi se Plan nabave Grada Korčule za radove, robe i usluge za 2010. godinu

                  REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
                          GRAD KORČULA
                            Gradonačelnik

 KLASA: 022-05/10-01/46
URBROJ: 2138/01-02-10-1
Korčula, 16. ožujka 2010.

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», br. 110/07 i 125/08) i članka  74. stavka 1. točke 6. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule» br. 6/09) donosi se

P L A N
nabave Grada Korčule za radove, robe i usluge za 2010. godinu 

Članak 1.

Ovim Planom određuje se nabava radova, roba i usluga male odnosno velike vrijednosti iz sredstava Proračuna Grada Korčule za 2010. godinu. 

Članak 2.

Grad Korčula provodit će sukladno Zakonu o javnoj nabavi utvrđen postupak javne nabave radova, roba i usluga iz članka 1. ovog  Plana, i to za: 

Red.

br.

Pozicija u Proračunu

Opis i kratak naziv

predmeta nabave

Procijenjena

vrijednost

Planirana

sredstva

 

 

1.

 

K212003-Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – poz. 116  Uređenje lokalnih cesta i ulica (asfaltiranje  Put Sv. Antuna, Cvjetno naselje, Ulice 56 i 62 u Korčuli, te dionica u Knežama, Žrnovu-Postrani i Pupnatu)  600.000,00 kn  

800.000,00 kn

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se  u «Službenom glasniku Grada Korčule». 

                                                                                                                 GRADONAČELNIK
                                                                                                           Mirko Duhović, dipl. ing.