Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2013. godini na području Grada Korčule

Na temelju članka 3. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 58/93, 33/05, 107/07 i 38/09) članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Glave II. točke 3. podtočke c) Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatske u 2013. godini („Narodne novine“, broj 56/13), na prijedlog Stožera zaštite i spašavanja Grada Korčule, Gradonačelnik Grada Korčule dana  28. svibnja 2013. godine donio je

P L A N
operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za Republiku Hrvatsku u 2013. godini na području Grada Korčule

I.

Ovim se Planom utvrđuju osnovne pretpostavke, planiranje i provedba preventivne i operativne aktivnosti, ustrojavanje i organizacija, uporaba vatrogasnih snaga i opreme, financiranje, zapovijedanje i nadzor u provedbi posebnih mjera na otklanjanju opasnosti od nastanka i širenja požara na području Grada Korčule u 2013. godini.

  • Kompletan tekst Plana pogledajte ovdje.