Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini na području Grada Korčule

KLASA: 214-02/21-01/04
URBROJ: 2138/01-02-21-1
Korčula, 18. veljače 2021.

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10), članka 78. stavka 1. točke 22. i članka 141. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18, Glave III. točke 6. podtočke b) Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatske u 2021. godini, na prijedlog Stožera civilne zaštite Grada Korčule i Vatrogasnog zapovjedništva DVD-a Korčula, gradonačelnik Grada Korčule dana 18. veljače 2021. godine donio je

 P L A N
operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite
od požara
od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini na području Grada Korčule

I.

Ovim se Planom utvrđuju osnovne pretpostavke, planiranje i provedba preventivne i operativne aktivnosti, ustrojavanje i organizacija, uporaba vatrogasnih snaga i opreme, financiranje, zapovijedanje i nadzor u provedbi posebnih mjera na otklanjanju opasnosti od nastanka i širenja požara na području Grada Korčule u 2021. godini.

II.

Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini na području Grada Korčule (u nastavku teksta: Plan) temelji se na Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini u dijelu koji se odnosi na područje Grada Korčule kao jedinice lokalne samouprave.

Ovim se Planom vrši privremeno usklađenje svih bitnih odrednica i podataka iz Procjene i Plana ugroženosti od požara Grada Korčula temeljem iskustava stečenih od njihovog donošenja do donošenja ovog Plana

Tekst Plana možete pogledati ovdje.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.

Komentiraj