Plan prijma u službu za 2015. godinu

Na temelju članka  9. i 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), gradonačelnik Grada Korčule dana 19. lipnja 2015. godine donio je

P L A N

prijma u službu za 2015. godinu


Članak 1.

Ovim Planom prijma u službu (u nastavku teksta: Plan) utvrđuje se:

1.    stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Korčule,

2.    potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2015. godinu,

3.    potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme i struke u 2015. godini.

Članak 2.

Utvrđuje se da je u upravnim tijelima Grada Korčule, na dan 31. prosinca 2014. godine ukupno zaposleno 17 osoba, od čega je 15 službenika i 2 namještenika, i to:

1. Upravni odjelu za opće poslove i mjesnu samoupravu – 4 službenika i 2 namještenika te v.d. pročelnika,

2. Upravni odjelu za proračun i financije – 4 službenika i v.d. pročelnika,

3. Upravni odjel za društvene djelatnosti – 1 službenik i v.d. pročelnika (koji je ujedno i v.d. pročelnik UP za proračun i financije),

4. Upravni odjel za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam – v.d. pročelnik,

5. Upravni odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet – 2 službenika i v.d. pročelnik.

Članak 3.

Tijekom 2015. godine planira se primiti u službu jedan službenik na neodređeno vrijeme.

Članak 4.

Tijekom 2015. godine ne planira se prijam vježbenika.

Članak 5.

Planom se ne utvrđuje popunjenost radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Korčule pripadnicima nacionalnih manjina niti se planira zapošljavanje potrebnog broja pripadnika nacionalnih manjina radi ostvarivanja zastupljenosti sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i zakonu kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, jer takva obveza za Grad Korčulu ne proizlazi iz navedenih propisa.

Članak 6.

Na temelju Plana slobodna radna mjesta popunjavaju se putem natječaja, premještajem ili putem oglasa, sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Članak 7.

U izmijenjenim okolnostima i potrebama za prijam u službu novih službenika i namještenika, na temelju Proračuna Grada Korčule i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Korčule, donijet će se izmjene i dopune Plana.

Članak 8.

Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 100-01/15-01/02

URBROJ: 2138/01-02-15-1

Korčula, 19. lipnja 2015.

GRADONAČELNIK

Andrija Fabris, ing.