Plan prijma u službu za 2021. godinu

KLASA: 100-01/21-01/01
URBROJ: 2138/01-02-21-1
Korčula, 2. ožujka 2021.

Na temelju članka  9. i 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), gradonačelnik Grada Korčule dana 2. ožujka 2021. godine donio je

P L A N
prijma u službu za 2021. godinu

Plan možete pročitati na poveznici.

                                                                                                                            GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.

Komentiraj