Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Korčule u 2023. godini

KLASA:   240-04/22-01/02
URBROJ:   2117-9-01-22-1
Korčula, 22. prosinca 2022.

Temeljem članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21 i 114/22), članka 52. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj 66/21) te članka 47. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Korčule je na prijedlog gradonačelnice razmatralo i usvojilo na 13. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2022. godine

P L A N
razvoja sustava civilne zaštite na području
Grada Korčule u 2023. godini

  1. UVOD

I.

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobra i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (dalje u tekstu: Zakon) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izvršava, među ostalim, i zadaću da u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

Cjeloviti tekst Plana možete pročitati na poveznici.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin