Plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Korčule za 2021. godinu

KLASA: 214-02/21-01/07
URBROJ: 2138/01-02-21-1
Korčula, 30. travnja 2021.

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10), članka 78. stavka 1. točke 22. i članka 141. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21), gradonačelnik Grada Korčule dana 30. travnja 2021. godine donio je

P L A N
unapređenja zaštite od požara
na području Grada Korčule za 2021. godinu

Članak 1.

Temeljem Procjene ugroženosti od požara i dosadašnjih iskustava u pogledu priprema i provođenja operativnih mjera i zadaća na planu brzog i djelotvornog otkrivanja i dojave i gašenja nastalih požara ovim se Planom utvrđuju određene mjere i zadaće za unapređenje zaštite od požara na području Grada Korčule u 2021. godini.

Tekst Plana u cijelosti možete pročitati na poveznici.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris ing.