Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Korčule za 2014. godinu

Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne novine», broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11), članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru («Narodne novine», broj 36/04, 63/08, 133/13), Gradonačelnik Grada Korčule dana 18. veljače 2014. …

Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne novine», broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11), članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru («Narodne novine», broj 36/04, 63/08, 133/13), Gradonačelnik Grada Korčule dana 18. veljače 2014. godine, donio je

P L A N

upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Korčule

za 2014.  godinu

Članak 1.

Planom upravljanja pomorskim dobrom  na području Grada Korčule za 2014. godinu (u nastavku teksta: Plan), utvrđuju se poslovi i zadaće nadležnih tijela Grada Korčule u svrhu redovnog upravljanja pomorskim dobrom, pod čime se podrazumijeva briga, zaštita i održavanje pomorskog dobra u općoj upotrebi, kao i popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti koje se mogu obavljati na području Grada Korčula, te mikrolokacije za obavljanje djelatnosti.

Opća upotreba pomorskog dobra podrazumijeva da svatko ima pravo služiti se pomorskim dobrom sukladno njegovoj prirodi i namjeni.

.

Članak 2.

Ovaj je Plan usklađen s godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Dubrovačko-neretvanske županije, u pogledu plana koncesioniranja i davanja koncesijskih odobrenja, u smislu članka 5. stavka 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru, o čemu je nadležno tijelo Županije izdalo Potvrdu KLASA: 934-01/14-01/04, URBROJ: 2117/1-08-14-2. godine.

Potvrda iz stavka 1. ovog članka prilaže se uz izvornik ovog Plana.

Tekst Plana možete preuzeti ovdje.