Plan ustrojavanja i obavljanja motriteljsko-dojavne službe u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u 2021. godini

KLASA: 214-02/21-01/06
URBROJ: 2138/01-02-21-1
Korčula, 2. ožujka 2021.

Na temelju članka 1. stavka 3. i članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10) te članka 78. stavka 1. točke 22. i članka 141. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18), gradonačelnik Grada Korčule dana 2. ožujka 2021. godine donio je

P L A N
ustrojavanja i obavljanja motriteljsko-dojavne službe
u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u 2021. godini

Plan možete pročitati na poveznici.

                                                                                                               GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.

Komentiraj