Poziv na 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 22. prosinca (četvrtak) 2022. godine, s početkom u 17:00 sati, u gradskoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli.

KLASA: 024-02/22-01/07
URBROJ: 2117-9-01-22-1
Korčula, 14. prosinca 2022.

Na temelju članaka 113., 114. i 115. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18) sazivam 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 22. prosinca (četvrtak) 2022. godine,
s početkom u 17:00 sati,
u gradskoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli.

Predlažem sljedeći
d n e v n i  r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća
 2. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2022. godinu
  Prilog 1
 3. Konačni prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Korčule u 2022. godini
 4. Konačni prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Korčule u 2022. godini
 5. Konačni prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Korčule za 2022. godinu
 6. Konačni prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Korčule za 2022. godinu
 7. Konačni prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Korčule za 2022. godinu
 8. Konačni prijedlog Proračuna Grada Korčule za 2023. i projekcija Proračuna za 2024. i 2025. godinu
  Prilog 1
 9. Konačni prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Korčule za 2023. godinu
 10. Konačni prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Korčule u 2023. godini
 11. Konačni prijedlog programa građenja komunalne infrastrukture Grada Korčule u 2023. godini
 12. Konačni prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Korčule za 2023. godinu
 13. Konačni prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Korčule za 2023. godinu
 14. Konačni prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Korčule za 2023. godinu
 15. Konačni prijedlog Odluke o rasporedu proračunskih sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Korčule u 2023. godini
 16. Konačni prijedlog Zaključka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Korčule označene kao č.zem. 441/7 k.o. Korčula
  Prilog 1
  Prilog 2
  Prilog 3
 17. Konačni prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
  Prilog 1
  Prilog 2
  Prilog 3
  Prilog 4
 18. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Korčule za 2022. godinu
 19. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Korčule u 2023. godini.

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin