Poziv na 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

23. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 27. svibnja (ponedjeljak) 2024. godine, s početkom u 17:00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli.

KLASA: 024-02/24-01/03
URBROJ: 2117-9-03/1-24-1
Korčula, 20. svibnja 2024.

Na temelju članaka 113., 114. i 115. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18) sazivam 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 27. svibnja (ponedjeljak) 2024. godine,
s početkom u 17.00 sati,
u Gradskoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli.

Predlažem sljedeći
d n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća
 2. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća
 3. Izvješće gradonačelnice o radu za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2023. godine
  Prilog 1
  Prilog 2
  Prilog 3
 4. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Korčule za 2023. godinu
  Prilog 1
 5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2023. godinu
 6. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Korčule u 2023. godini
 7. Konačni prijedlog Odluke o dozvolama na pomorskom dobru na području Grada Korčule
  Prilog 1
 8. Konačni prijedlog Odluke o izgledu službene odore, te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalno/pomorskog redara Grada Korčule
 9. Konačni prijedlog I. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Korčule od 2024.-2028. godine
  Prilog 1
 10. Konačni prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Upravnim tijelima Grada Korčule
 11. Konačni prijedlog Odluke o nekorištenju pravom prvokupa u k.o. Korčuli
 12. Konačni prijedlog Odluke o utvrđivanju komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi
  Prilog 1
  Prilog 2
  Prilog 3
  Prilog 4
  Prilog 5
 13. Konačni prijedlog Odluke o donošenju procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
  Prilog 1
  Prilog 2
  Prilog 3
  Prilog 4
  Prilog 5
  Prilog 6
  Prilog 7
  Prilog 8
  Prilog 9
  Prilog 10
 14. Konačni prijedlog Odluke o donošenju plana zaštite od požara
  Prilog 1
  Prilog 2
  Prilog 3
  Prilog 4
  Prilog 5
  Prilog 6
  Prilog 7
  Prilog 8
  Prilog 9
 15. Program mjera poticanja razvoja poduzetništva Grada Korčule u 2024. godini
 16. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Korčule za 2023.
  Prilog 1
 17. Prijedlog Zaključka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Korčule označene kao dio č.zem. 1580 k.o. Korčula
 18. Prijedlog Zaključka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Korčule, označene kao dio čest.zem. 2375/1 k.o. Čara
  Prilog 1
  Prilog 2
 19. Prijedlog Zaključka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Korčule, označene kao dio č.zem. 240/1  i dio čest.zem. 240/6  k.o. Korčula
  Prilog 1
 20. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za parcelaciju k.č. *123. K.O. Korčula u vlasništvu Grada Korčule i davanja prava služnosti investitoru radi ishođenja građevinske dozvole
  Prilog 1
  Prilog 2
  Prilog 3
  Prilog 4
  Prilog 5
  Prilog 6
  Prilog 7

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin