Poziv na 32. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

32. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 23. veljače (utorak) 2021. godine, s početkom u 18:00 sati, u kino dvorani Doma kulture „Liburna“ u Korčuli.

KLASA: 021-05/21-02/02
URBROJ: 2138/01-01-21-1
Korčula, 15. veljače 2021.

Na temelju članaka 113., 114. i 115. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18) sazivam 32. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 23. veljače (utorak) 2021. godine,
s početkom u 18:00 sati,
u kino dvorani Doma kulture  „Liburna“ u Korčuli.

Predlažem sljedeći
d n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 30. sjednice Gradskog vijeća
 2. Usvajanje zapisnika sa 31. sjednice Gradskog vijeća
 3. Promjena Statuta Grada Korčula – izmjene i dopune
  Prilog 1 Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Statuta Grada Korčule
  Prilog 2 – Zaključak (za donošenje izmjena i dopuna Statuta 2021.)
 4. Konačni prijedlog odluke o izmjenama Odluke o naknadama troškova vijećnicima Gradskog vijeća Grada Korčule
 5. Konačni prijedlog odluke o rasporedu proračunskih sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Korčule u 2021. godini
 6. Konačni prijedlog odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Korčule
  Prilog 1 – Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću
 7. Konačni prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
  Prilog 1 –  Geodetski elaborat (ex Teatar)
 8. Konačni prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra na katastarskoj čestici 4917/2 k.o. Pupnat
  Prilog 1 
 9. Konačni prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju komunalne i infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi
 10. Konačni prijedlog odluke o upravljanju strojem za usitnjavanje otpadne drvene mase
 11. Imenovanje ravnatelja/ice Gradskog muzeja u Korčuli
  Prilog 1 – Natječajna dokumentacija za imenovanje ravnatelja Gradskog muzeja
  Prilog 2 – Program
 12. Prijedlog zaključka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Korčule
  Prilog 1 –  2378-55 k.o. Čara, Procjembeni elaborat

Sjednica će se održati kombiniranim načinom, putem videokonferencije za vijećnike koji ne mogu prisustvovati, te u kino dvorani Doma kulture „Liburna“ u Korčuli za sve vijećnike koji mogu prisustvovati sjednici.

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing., v.r.