Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnih odjela Grada Korčule

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održat će se dana 21. lipnja, s početkom, u 9.00 sati u velikoj vijećnici Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, u Korčuli (1. kat).

KLASA: 112-02/22-01/01
URBROJ: 2117-9-02-22-17
Korčula, 13. lipnja 2022.

Na temelju članka 20. stavka 4.  podstavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19; dalje u tekstu: ZNS) i točke  7. javnog natječaja za imenovanje pročelnika Upravnih odjela Grada Korčule, KLASA: 112-02/22-01/01, URBROJ: 21179-02-22-1, od 10. svibnja 2022. (objavljeno u „Narodnim novinama“, br. 56/22, od 18. svibnja 2022.), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za opće poslove i mjesnu samoupravu, Upravnog odjela za proračun i financije, Upravnog odjela za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam, Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet i Upravnog odjela za društvene djelatnosti, objavljuje

P O Z I V
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
(pisano testiranje i intervju)

U „Narodnim novinama“, br. 56/22 od 18. svibnja 2022. objavljen je javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za opće poslove i mjesnu samoupravu, Upravnog odjela za proračun i financije, Upravnog odjela za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam, Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet i Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Korčule.

  • Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za kandidate/kinje prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja možete pročitati ovdje.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA