Poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Korčule

Tajništvo Grada Korčule objavljuje javni poziv za predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Korčule, koja će se uručiti na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana Grada Korčule – 29. srpnja, blagdana sv. Todora, suzaštitnika grada Korčule. Rok za podnošenje prijedloga je do 16. travnja 2012. godine

………. …
………. …REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

…………….GRAD KORČULA

………………T a j n i š t v o

KLASA: 061-01/12-01/02
URBROJ: 2138/01-03/1-12-1
Korčula, 6. ožujka 2012.

Na temelju članka 10. Odluke o sadržaju, obliku i postupku dodjeljivanja javnih priznanja Grada Korčule (»Službeni glasnik Grada Korčule«, broj 2/02) objavljuje se

J A V N I   P  O  Z  I  V
za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Korčule

Tajništvo Grada Korčule pokreće postupak za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja koja dodjeljuje Gradsko vijeće, koja će se uručiti na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana Grada Korčule – 29. srpnja, blagdan sv. Todora, suzaštitnik grada Korčule, ili za tu svrhu posebno organiziranom protokolarnom uručivanju javnih priznanja.

1. Proglašenje počasnim građaninom Grada Korčule

Počasnim građaninom Grada Korčule može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države, koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Grada Korčule, ostvarivanju i razvijanju međusobnih odnosa Grada Korčule s drugim jedinicama lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj odnosno drugih država, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili svijetu, mira u svijetu i napretka čovječanstva.

Počasnim građaninom Grada Korčule ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Grada.

2. Nagrada za životno djelo

Nagrada Grada Korčule za životno djelo dodjeljuje se fizičkim osobama sa područja Grada Korčule, za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, odnosno za iskazani dugogodišnji pregalački rad u okviru određenih aktivnosti koje mogu biti i profesionalno vezani za osobu.

Dugogodišnji pregalački rad u smislu prethodnog stavka podrazumijeva neprekidni tijek vremena od najmanje 30 godina rada.

3. Osobna i kolektivna godišnja nagrada

Osobna i kolektivna godišnja nagrada Grada Korčule dodjeljuje se fizičkim odnosno pravnim osobama sa područja Grada Korčule za iskazane uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, za određena natjecateljska dostignuća, za dugogodišnji pregalački rad odnosno obljetnicu postojanja i za posebne zasluge iskazane u razvoju civilnog društva, športa, kulture, gospodarstva, obrazovanja, znanosti, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti na području Grada Korčule.

Dugogodišnji pregalački rad odnosno obljetnica u smislu prethodnog stavka podrazumijeva neprekidni tijek vremena od najmanje 20 godina rada, odnosno postojanja.

4. Kandidate za dodjelu javnih priznanja Grada Korčule mogu predlagati fizičke i pravne osobe.

5. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja uz obrazloženje i odgovarajuću dokumentaciju dostavljaju se Odboru za javna priznanja Gradskog vijeća Grada Korčule, 20260 Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1. Uz prijedlog treba dostaviti i pisanu suglasnost osobe na svoju kandidaturu za javno priznanje.

6. Rok za podnošenje prijedloga je do 16. travnja 2012.

…..  ..TAJNIK
..GRADA KORČULE
Srđan Mrše, dipl.iur.