Poziv za predlaganje programa javnih potreba Grada Korčule u kulturi, tehničkoj kulturi i sportu za 2013. godinu

Grad Korčula objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba Grada Korčule u kulturi, tehničkoj kulturi i sportu za 2013. godinu. Rok za podnošenje prijava je 31. listopada 2012. godine.REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) i  Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 124/10, 124/11 i 86/12),  objavljuje se

P O Z I V
za predlaganje programa javnih potreba Grada Korčule
u kulturi, tehničkoj kulturi i sportu
za 2013. godinu

I.

Opća mjerila za ostvarivanje financijske potpore za programe ili projekte udruga, pravnih i fizičkih osoba od interesa za Grad Korčulu , u kulturi, tehničkoj kulturi i športu su:

 • trgovačka društva, ustanove i udruge trebaju biti registrirani za provođenje ponuđenog programa s djelovanjem na području Grada Korčule;
 • u programu se navodi cilj i sadržaj programa, vrijeme i lokacija provođenja, opis aktivnosti, očekivani rezultati po realizaciji programa, broj osoba koje profesionalno vode program i po kojoj osnovi (ugovor o radu, ugovor o djelu i sl.), udio volonterskog rada u izvođenju ponuđenog programa;
 • ponuditelj programa treba jasno definirati da li je program besplatan za korisnike ili se po određenoj, jasno definiranoj osnovi naplaćuje od korisnika i o kojoj je osnovi naplate riječ;

II.

Prijedlozi programa podnose se na obrascima „Prijavnica -1.“ za kulturu i tehničku kulturu i „Prijavnica-2.“ za sport.

Obrasci se mogu preuzeti sa web stranica Grada Korčule: www.korcula.hr ili u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Korčule, Trg A. i S. Radića 1.

Predlagač je obvezan priložiti svu traženu dokumentaciju.

III.

Programom javnih potreba Grada Korčule u kulturi i tehničkoj kulturi financijska potpora osigurat će se prije svega za programe koji su od značaja za Grad Korčulu i to:

 • programe ustanova kulture kojima je Grad Korčula osnivač,
 • programe poticanja kulturno-umjetničkog amaterizma,
 • programe koji potiču kulturu mladih,
 • razvojne programe u kulturi (radionice i seminari),
 • poticanje pojedinaca, društava i drugih organizacija kulture na kreativno stvaralaštvo u glazbenoj-scenskoj, likovnoj i muzejsko-galerijskoj, knjižnično-izdavačkoj, filmskoj djelatnosti, kinematografiji i novoj medijskoj kulturi,
 • programe zaštite i revitalizacije spomenika kulture,
 • sufinanciranje programskih djelatnosti udruga tehničke kulture koje su svojom djelatnošću od interesa za Grad Korčulu.

IV.

Programom javnih potreba Grada Korčule u djelatnosti sporta financijska potpora osigurat će se prije svega za:

 • poticanje i promicanje sporta,
 • provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
 • djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza,
 • sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša,
 • zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu,
 • sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,
 • sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

V.

Grad Korčula putem svojih upravnih tijela pratit će i nadzirati izvršenje programa javnih potreba, te korištenje i utrošak sredstava za te programe.

VI.

Prihvaćeni programi sufinancirati će se prema mogućnostima Proračuna Grada Korčule za 2013.godinu.

VII.

Popunjeni obrazac sa obrazloženjem i svim prilozima  dostavlja se na adresu:

Grad Korčula,
Upravni odjel za društvene djelatnosti

Trg A. i S. Radića 1
20260 Korčula

s naznakom: PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA KORČULE
U KULTURI, TEHNIČKOJ KULTURI I  SPORTU
ZA 2013. GODINU

Rok za podnošenje prijava je 31. listopada  2012. godine.

VIII.

Nepotpune prijave kao i prijave koje ne budu dostavljene u roku, neće se razmatrati.

KLASA: 400-08/12-01/06
URBROJ: 2138/01-02-12-1
Korčula, 4. listopada 2012.godine

…..Gradonačtlnik
Mirko Duhović, dipl.ing.

 • Obrasci za prijavu programa: