Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2016. godinu

Republika Hrvatska otvorila je Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu te u okviru programa Javni poziv za poticanje književnog stvaralaštva.

Obavještavamo Vas da  je Republika Hrvatska otvorila Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu. U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku.

Pravo podnošenja programa na Poziv imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi i medijima, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine.

U program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2016. godinu uvrstit će se godišnji i trogodišnji programi i projekti:

–  institucionalne potpore (redovite djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi;
–  dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti;
–  glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti;
–  kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog);
–  vizualnih umjetnosti, likovnih monografija, dizajna i arhitekture;
–  inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi;
–  knjižnične djelatnosti;
–  potpore izdavanju knjiga;
–  izdavanja časopisa i elektroničkih publikacija;
–  književnih manifestacija i nastupa na sajmovima knjiga;
–  književnih programa u knjižarama;
–  arhivske djelatnosti;
–  muzejsko-galerijske djelatnosti;
–  zaštite i očuvanja arheološke baštine;
–  zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara;
–  zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara;
–  zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara;
–  digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti;
–  međunarodne kulturne suradnje;
–  izgradnje, održavanja i opremanja ustanova kulture;
–  nabave informatičke opreme.

Zbog posebne dinamike planiranja međunarodne suradnje prijedlozi programa prijavljuju se u dva roka: od 15. srpnja do 15. rujna 2015. godine i od 1. veljače do 15. ožujka 2016. godine. Prijave koje se ne dostave u navedenim rokovima iznimno će se razmatrati samo ako je priložen dokaz o nemogućnosti prijave u jednome od naznačenih rokova. Prijave se podnose internetski na odgovarajućim obrascima, koji su dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva kulture: www.min-kulture.hr/prijavnice.

Više informacija o Javnom pozivu možete vidjeti OVDJE.

Kao posebni natječaj u okviru programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2016. godinu raspisan je natječaj za poticanje književnoga stvaralaštva.

Ministarstvo kulture dodjeljivat će potpore autorima za:
• književno-umjetnički rad
• prijevode na hrvatski jezik djela koja predstavljaju opća kulturna
dostignuća
• književnopovijesni rad na pripremi sabranih, odabranih i kritičkih
izdanja djela hrvatskih autora.

Potpora se neće dodjeljivati autorima za publicistička i stručna djela te za pripremu znanstvenih radova.

Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske.

Dodjeljivat će se sljedeće potpore:

• godišnje potpore u pojedinačnom iznosu od 84.000,00 kn
• polugodišnje potpore u pojedinačnom iznosu od 42.000,00 kn
• tromjesečne potpore u iznosu od 21.000,00 kn

Potpore će se isplaćivati autorima u mjesečnim obrocima od 7.000,00 kn
Autori se nemaju pravo prijaviti na Javni poziv za poticanje književnoga stvaralaštva prije nego što bude objavljena knjiga za koju su zadnji put koristili ovu potporu.

Ponude na ovaj javni poziv mogu se podnositi od dana objave (29.6.2015.) do 11. rujna 2015. godine.

Detalje o Javnom pozivu za poticanje književnoga stvaralaštva možete pročitati OVDJE.

Za pomoć i savjete vezano uz pisanje i prijavu projekta slobodno se obratite agenciji KORA d.o.o.-u na e-mail: [email protected], tel: 020 715 061 ili direktno na adresi poslovnice: Gradski bazen Gojko Arneri.