Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Grada Korčule

KLASA: 036-01/21-01/02
URBROJ: 2138/01-02-21-1
Korčula, 27. svibnja 2021.

Temeljem odredbi Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (”Narodne novine”, broj 61/18 i 98/19.), članka 5. i 47. Pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (”Narodne novine”, broj 105/20.) te članka 78. stavka 1. točke 22. i članka 141. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21), gradonačelnica Grada Korčule dana 27. svibnja 2021. godine donijela je

P R A V I L A
ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTARNIM GRADIVOM
GRADA KORČULE

(1) Pravilima za upravljanje dokumentarnim gradivom Grada Korčule (u daljnjem tekstu: Pravila) uređuju se sva pitanja organizacije, upravljanja, obrade, odlaganja i čuvanja, izlučivanja i odabiranja, predaje i pobiranja dokumentarnog i arhivskog gradiva koje je nastalo, zaprimljeno ili se koristi u poslovanju Grada Korčule (u daljnjem tekstu: Grad), te o infrastrukturi informacijskog sustava, njegovom upravljanju i vanjskim uslugama.

(2) Sastavni dio ovih Pravila je Popis dokumentarnog gradiva Grada s rokovima čuvanja koji obuhvaća sve vrste gradiva koje nastaju ili bi mogle nastati radom Grada, odnosno sve vrste gradiva kojih je Grad u posjedu.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.