Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Korčule

KLASA: 612-01/18-01/09
URBROJ: 2138/01-02-21-02
Korčula, 30. prosinca 2021.

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21) i članka 141. stavka 1.  Statuta Grada Korčule (”Službeni glasnik Grada Korčule”, broj­ 3/18 i 3/21) Gradonačelnica Grada Korčule donosi

PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Korčule

Pravilnik možete pročitati na poveznici.