Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Korčule

KLASA: 024-08/22-01/02
URBROJ: 2117-9-02-23-00002
Korčula, 22. ožujka 2023.

Na temelju članaka 4. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 74/10 i 125/14) i članaka 19., 20., 21. i 22. Odluke o ustroju upravnih tijela Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 2/10, 6/10, 2/13 i 18/20), na prijedlog pročelnika upravnih tijela Grada Korčule, gradonačelnica Grada Korčule dana 22. ožujka 2023. godine donijela je

P R A V I L N I K
o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Korčule

 Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 4/22) u „Sistematizaciji radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Korčule“, kao sastavnim dijelom navedenog Pravilnika, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet, pod radnim mjestom pod red. br. 3: „Referent-komunalni redar“, broj izvršitelja se mijenja i glasi: „2“.

Članak 2.

U Upravnom odjelu za opće poslove i mjesnu samoupravu ukida se radno mjesto pod rednim brojem 6. Administrativni tajnik II.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.