Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Korčule

Na temelju članaka 4. i 79. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br. 23/08), Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br. 74/10) i članaka 19., 20., 21. i 22. Odluke o ustroju upravnih tijela Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 2/10 i 6/10), na prijedlog pročelnika upravnih tijela Grada Korčule, Gradonačelnik Grada Korčule donosi

P R A V I L N I K
o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Korčule

 I. OPĆE ODREDBE

 Članak 1.

Ovim se Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Korčule (u nastavku teksta: Pravilnik) uređuju unutarnje ustrojstvo upravnih tijela, naziv i opis poslova radnih mjesta, broj izvršitelja, potrebni stručni i drugi uvjeti za prijam u službu (radni odnos) i raspoređivanje na radno mjesto (uvjeti za radno mjesto), vrsta  službe, pod čime se razumijeva služba na određeno ili neodređeno vrijeme, s punim ili nepunim radnim vremenom, te druga pitanja od značaja za rad upravnih tijela Grada Korčule (u nastavku teksta: upravna tijela).

  • Cijeli tekst Pravilnika možete vidjeti ovdje (.pdf)