Pravilnik o vođenju registra projekata

KLASA: 030-02/21-01/01
URBROJ: 2138/01-02-21-1
Korčula, 13. listopada 2021.

Na temelju članka 78. stavka 1. točke 22. i članka 141. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službene glasnik Grada Korčule broj 3/18 i 3/21, gradonačelnica Grada Korčule dana 13. listopada 2021. godine donijela je

P R A V I L N I K
o vođenju registra projekata

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o vođenju registra projekata (dalje u tekstu: Pravilnik) ustrojava se službeni registar projekata od važnosti za Grad Korčulu (dalje u tekstu: Registar).
Riječi i pojmovi u ovom Pravilniku koje imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedene.

Članak 2.

Projekte za upis u Registar mogu predlagati gradonačelnik, gradski vijećnici, pročelnici upravnih odjela Grada Korčule, ravnatelji ustanova u vlasništvu Grada Korčule, direktor Turističke zajednice Grada Korčule, direktor KTD-a HOBER d.o.o., direktor Korčulanske razvojne agencije KORA d.o.o., predsjednici vijeća gradskih kotara, predsjednici vijeća mjesnih odbora, predsjednik LAG 5 te predstavnici nevladinih organizacija koje djeluju na području Grada Korčule.
Projekte za upis u Registar mogu predlagati institucije i tvrtke od regionalnog i nacionalnog značaja, a koje djeluju na prostoru Grada Korčule: Hrvatska elektroprivreda, Hrvatske ceste, Županijska uprava za ceste, NPKLM vodovod d.o.o., itd.

Članak 3.

Registar se formira iz sljedećih razloga:

  1. usklađivanje projekata s planom razvoja Dubrovačko-neretvanske županije,
  2. praćenje provedbe mandantnih provedbenih planova,
  3. planiranje proračuna Grada Korčule,
  4. praćenje i provedba projekata,
  5. upoznavanje javnosti s projektima Grada Korčule.

Pravilnik u cijelosti možete pročitati na poveznici.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl., ing. agr.