Pravo prvokupa nekretnina

Na temelju članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09,88/10, 61/11, 25/12 i 136/12), članka 49. stavku 1. točki 26. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 3. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2013. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

o nekorištenju prava prvokupa 3. etaže u čest. zgr. 181/3 k.o. Korčula

1. Grad Korčula neće koristiti pravo prvokupa, sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, 3. etaže u čest. zgr. 181/3 z.u. 1389 k.o. Korčula, površine 31,30 m2, koji se nalazi u staroj gradskoj jezgri grada Korčule, u vlasništvu Vinka Kapelina pok. Blagoja, iz Korčule, kao prodavatelja, po cijeni od 129.000,00 EUR (plativo u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan prodaje).

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“

Cijeli tekst Zaključka pogledajte ovdje.