Prijedlog godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Korčule od 2024. do 2028. godine

Planirane aktivnosti na pomorskom dobru: evidentiranje nezakonitih građevina na pomorskom dobru i izrada plana prema kojem će sve građevine koje su nastale iza 2011. godine, a koje nisu legalizirane, biti uklonjene; utvrđenje granica pomorskog dobra.

KLASA: 342-01/23-01/00010
URBROJ: 2117-9-02-23-00001
Korčula, 06.10.2023.

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 83/23) i članka 75. stavka 3. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik grada Korčule broj: 3/18 i 3/21“), gradonačelnica Grada Korčule donosi

PRIJEDLOG GODIŠNJEG PLANA
upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Korčule
od 2024. do 2028. godine

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Korčule za razdoblje 2024. – 2028. godine (dalje u tekstu: Plan upravljanja pomorskim dobrom) uređuje poslove redovnog upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Korčule za propisano razdoblje.
Jedinica lokalne samouprave redovito upravlja pomorskim dobrom na njezinom području i održava ga u općoj upotrebi sukladno Planu upravljanja pomorskim dobrom.

Sukladno čl. 37. st. 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj: 83/23) (dalje u tekstu: Zakon) poslovi redovnog upravljanja pomorskim dobrom uključuju: redovno održavanje i unaprjeđivanje pomorskog dobra u općoj uporabi, brigu o zaštiti i osiguravanju opće upotrebe pomorskog dobra, gradnju građevina i izvođenje zahvata u prostoru pomorskog dobra koji se prema posebnim propisima kojima se uređuje građenje ne smatraju građenjem, a koji ostaju u općoj uporabi, nadzor nad pomorskim dobrom u općoj uporabi, davanje dozvola na pomorskom dobru, unos podataka o dozvolama na pomorskom dobru u Jedinstvenu nacionalnu bazu podataka pomorskog dobra Republike Hrvatske, nadzor nad ovlaštenicima dozvola na pomorskom dobru radi osiguranja da pomorsko dobro koriste u opsegu i granicama utvrđenim u dozvoli na pomorskom dobru te održavanje reda na pomorskom dobru u općoj upotrebi.

Planirane aktivnosti na pomorskom dobru:
-evidentiranje nezakonitih građevina na pomorskom dobru i izrada plana prema kojem će sve građevine koje su nastale iza 2011. godine, a koje nisu legalizirane, biti uklonjene;
– utvrđenje granica pomorskog dobra.

Održavanje pomorskog dobra u općoj uporabi provodi se sanacijom nastalih manjih oštećenja na pomorskom dobru, uređenjem plaža dohranom plažnog materijala na način da se ne mijenja granica kopnenog i morskog dijela pomorskog dobra, čišćenjem i odvozom smeća, postavljanjem posuda za odlaganje smeća na plažama, postavljanje tuševa, ograđivanje plaža plutajućim branama i sl.

Potrebno je izraditi plan dohranjivanja plaža koji će isključiti nasipavanje i prekomjerno dohranjivanje radi uništavanja raznolikosti.
Nasipavanje mora ljudskom radnjom i odlaganje materijala na morsku obalu ili u more nisu dopuštene (od iskopa, rušenja objekata, otpadnog materijala).
Nasipavanje mora se smatra građenjem i može se izvoditi samo unutar građevinskog područja i u okviru zahvata za koje je potrebno ishoditi građevinsku dozvolu i dokumentaciju vezanu za zaštitu okoliša (zbog građenja ili proširenja luke, građenje lukobrana i sl.) a sve u skladu s uredbom Vlade Republike Hrvatske kojom se uređuje gradnja građevina i izvođenje zahvata u prostoru koji se prema propisima kojima se uređuje građenje ne smatraju građenjem, a koji su dopušteni na prostoru pomorskog dobra.

Za Nacrt Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Korčule provest će se javno savjetovanje s zainteresiranom javnošću. 

Na prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Korčule zatražit će se prethodna suglasnost Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju.
Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Korčule sukladno čl. 39 st. 4 dostavlja se nadležnom tijelu Dubrovačko-neretvanske županije i nadležnoj lučkoj kapetaniji radi dobivanja suglasnosti.
Prethodnu suglasnost upravnog odjela u jedinici područne (regionalne)samouprave u čijem su djelokrugu poslovi zaštite okoliša i prirode, zatražit će se prema potrebi, kad se odluči koje će se i kada plaže dohranjivati.

Po dobivenim suglasnostima, Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Korčule objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“, internetskim stranicama Grada Korčule i oglasnoj ploči Grada Korčule.

Cijeli tekst prijedloga godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Korčule od 2024. do 2028. godine u možete pročitati ovdje.