Priprema gradske plaže “Banje” uoči sezone kupanja 2010.

Jedan od najvećih ljetnih korčulanskih problema svakako je nedostatak uređenih plaža i kupališta na užem području grada. Plaža Banje već godinama je zapuštena, ali ni ostale plažice u okolini grada nisu u boljem stanju (izuzetak je Medvinjak).

Iz Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine br. 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09) proizlazi obveza Grada Korčule održavati pomorsko dobro na svom području. Obveza se ne odnosi na dijelove pomorskog dobra za koje je data  koncesija za posebnu upotrebu (brodogradilišta, luke, sportske lučice, i sl.). Pomorsko dobro van tih dijelova u naravi su uglavnom plaže, tako da se obveza održavanja pomorskog dobra praktički svodi na održavanje plaža.

Grad Korčula donio je Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2010. godinu, kojim je utvrđeno redovno upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru koje se mogu obavljati na području Grada Korčule, te mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti u 2010. godini.

Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom čine:

 • sredstva od naknada za koncesiju i naknada za koncesijsko odobrenje
 • sredstva koja se osiguravaju u proračunu Grada Korčule za pomorsko dobro na njegovom području.

Koncesije za plaže odobrava Županija, nakon što je utvrđena granica pomorskog dobra.

Koncesijsko odobrenje na plažama izdaje Grad Korčula.

Plaža Banje u Korčuli nalazi se uz otvoreno plivalište KPK na putu prema hotelima Marko Polo, Park i Liburna. Područje na kojem se prostire plaža danas je dijelom u vlasništvu HTP Korčula – čest. zemlje 406/1, 406/3, 422/1 i 421/1, a dijelom se u zemljišnim knjigama vodi kao javno dobro – čest. zemlje 406/4, 422/2 i 421/2.

U tijeku je postupak utvrđivanja novih granica pomorskog dobra na naprijed navedenim nekretninama.

Plaža je izuzetno atraktivna lokacija koja posjetiteljima omogućuva ne samo uživanje u kupanju i sunčanju, nego i jedinstven pogled na drevne gradske zidine i Korčulansko-pelješki kanal.

Ova, nekad kultna plaža po kojoj je Korčula bila poznata i prepoznatljiva, danas ne udovoljava ni najosnovnijim kriterijima i standardima predviđenim za uređenu gradsku plažu. 

Grad Korčula i HTP Korčula su u srpnju 2009. godine potpisali Sporazum kojim je definirano da će Grad formalno preuzeti brigu o plaži koju je do tada vodio HTP. Sukladno ovom Sporazumu Hober je zaposlio sezonca na pola radnog vremena koji je koliko-toliko vodio računa o čistoći i urednosti plaže. Bilo je planirano da se, osim generalnog uređenja sunčališta i zelenih površina, sređivanja WC kabina i postavljanja kanti za otpad, na plaži izvrše i krupniji zahvati: uređenje kamenog stepeništa i ograde, obnova i uređenje pješčanika, zamjena željezne ograde na stepeništu prema plivalištu KPK, uređenje i bojanje vrata na kabinama (urađeno), zatim postavljanje plutača za obilježavanje granice plaže na moru radi sigurnosti kupača, izgradnja igrališta za odbojku na pijesku itd.

Moramo konstatirati da se od planiranih krupnijih zahvata na plaži “Banje” lani nije uradilo gotovo ništa, unatoč tome što su stalno bile prisutne volja i želja da se plaža najzad dovede u red. Postoji više razloga koji doprinose ovakvom, lošem, stanju: na području obuhvata plaže nisu u potpunosti riješeni imovinsko-pravni odnosi, nije definiran način upravljanja, nisu osigurana dovoljna sredstva za uređenje, održavanje i nadzor plaže, još nije određena granica pomorskog dobra. Tek kad se odredi i objavi granica pomorskog dobra na određenoj plaži, Županija može za nju, na osnovu provedenog javnog natječaja, izdati koncesiju.

Ovdje treba upozoriti na još neke pojave koje imaju direktnog utjecaja na loš izgled i stanje plaže:

 • Lani je Hober popravio i obojao vrata na tri kabine (dva WC-a i ostava za alat). Samo dva dana nakon toga “Netko Nepoznat” sve je to razvalio. Rezultat tog divljaluka može se vidjeti i danas!
 • Na plaži su postavljene nove kante za otpatke.  Gotovo svako veče “Netko Nepoznat” pored njih, ali ne samo pored njih, ostavlja smeće iz domaćinstva.
 • Lani je na zelenoj površini blizu kabina tijekom cijele godine bilo ostavljeno 5-6 oronulih barki. Unatoč višekratnim intervencijama komunalnih redara vlasnici nisu uklonili barke. Hober ih je ljetos  premjestio iza kamenih skala – tu su i danas.

Nakon svega iznesenog, postavlja se pitanje: što Grad može i što će Grad učiniti da se gradska plaža “Banje” adekvatno pripremi za nadolazeću sezonu?

Naravno da će Grad inzistirati da se najzad odredi granica pomorskog dobra na plaži “Banje”. Prijedlog odavno postoji, ali rješenje još nije doneseno. U tom slučaju Županija bi mogla raspisati kocesiju. Vjerujemo da ima dosta potencijalnih korisnika koji bi našli svoj interes da urede i opreme plažu i na njoj obavljaju profitabilne djelatnosti. Smatramo da bi dugoročno ovo bilo najbolje rješanje.

Dok se to ne dogodi Grad će pokušati, koliko mu to mogućnosti dozvoljavaju, realizirati što više mjera i aktivnosti da bi se plaža što bolje pripremila za sezonu.

Poslovi su već krenuli: jučer i danas Hober je započeo poslove  čišćenja, košenja, podrezivanja granja, odnošenja smeća. Uskoro će se zamijeniti oštećene kolunice na ogradi stepeništa i kamene poklopnice na zidićima uz cestu. Popravit će se i dijelovi kamenog stepeništa. Već je ugovorena i nova ograda na stepeništu prema KPK…

Još jednom apeliramo na vlasnike barki koje se nalaze na području plaže i zelenih površina uz plažu da ih što prije uklone.

Također molimo sve one koji su do sada bacali svoje smeće i otpatke na plažu da to više ne čine!

I, na kraju, koga zamoliti da ne razvaljuje vrata na kabinama, ne lomi kamene klupe, ne pitura i uništava kameno stepenište?!?

Pogledajte:

Jedan komentar za “Priprema gradske plaže “Banje” uoči sezone kupanja 2010.

 1. bozepomozi

  UMJESTO KOMENTARA

  Poštovani gospodine dogradonačelniče, gosp. Stenek!

  Veoma sam pažljivo pročitao sve što ste napisali o stanju na gradskoj plaži Banje i držim da Vaša detaljna analiza cijele situacije, kao i tijek stvari u prošlosti vezanih za istu,- zaslužuju pohvalu. Kažem ovo iz razloga, što je via facti evidentno da je ovo iziskivalo poprilično vremena i truda. Na tome Vam hvala. Međutim, detaljno iznošenje ovog pitanja, na koje su svi Korčulani s pravom veoma osjetljivi,- stavlja u prvi plan jedan problem, s kojim se vodstvo Korčule, ali- rekao bih –i svi dobronamjerni stanovnici našega grada,- konačno trebaju suočiti i uhvatiti u koštac. Problem vandalizma i uništavanja gradske imovine poprimilo je u Korčuli tolike razmjere da je teško govoriti o incidentima i povremenim pojavama. To već predugo traje i sve češće se ponavlja, tako da je situacija zaista neodrživa. Odbijam vjerovati u «teoriju zavjere» protiv Korčule, no kako objasniti pojavu kad klupe s Punte Jurana u vikend noćima završe u moru? Kako prihvatiti pojavu kad u istom terminu novopostavljeni kontejneri za smeće također završe u moru, kad se vreće sa smećem bezobrazno ostavljaju okolo kontejnera, tako da im mačke lutalice dadu svoj «final tuch», pokidano cvijeće na gradskim cvjetnim površinama, uništena gradska imovina na Banjama i sve tako redom,- jasno mi govore da treba reći DOSTA. Sve što objesni huligani unište i razbiju – mi smo to platili i opet ćemo platiti za popravak štete. Ja želim živjeti u sređenom gradu, vandalizam kao pojavu ne prihvaćam i uvjeren sam da takvo stajalište dijeli najveći broj stanovnika Korčule.
  Nema te gradske vlasti,- bez obzira kojoj političkoj opciji ona pripadala, koja se sama može ophrvati ovome, tim više što vandalizam i nasilje postaju već globalna pojava. Na tragu takvog razmišljanja predlažem da se u rješavanje ovog problema uključe svi segmenti društva, ponajviše policija, koja bi na ovim neuralgičnim točkama u gradu morala makar vikendom u noćnim satima imati svoje ophodnje. Jasno mi je da mi nemamo novaca za postavljanje nadzornih kamera, no onda moramo maksimalno iskoristiti ljudske resurse. I škola bi imala tu što reći, kao i Udruga zelenih. Nas su odgajali da se prema općoj imovini moramo odgovorno ponašati, učitelji su nas vodili u akcije sadnje stabala i cvijeća /famozno pošumljavanje!/, i odrasli smo uz neke vrijednosti bez kojih se život u zajednici ne može normalno odvijati, bez obzira koliko će ovo nekima zvučati anakrono.
  Točenje alkohola maloljetnicima, noćna skitnja istih protivno Obiteljskom zakonu i sl. ponašanja,- sve su to generatori ovakvih ekcesa, gdje policija treba djelovati i kad su u pitanju maloljetnici,- onda treba kažnjavati roditelje, koji će onda valjda povesti računa gdje su njihovi sinovi i kćeri u ranim jutarnjim satima. Mogu radnici Hobera do besvjesti pituravat kabine na Banjama, podrezivati stabla i odvoziti smeće, ali koja im korist kad će svako nedjeljno jutro osvanuti s istim posljedicama noćnog divljanja. A što se barki tiče,- postupite kao pauk sa nepropisno parkiranim vozilima. Odvezite ih na Kokojevicu, pa neka ih vlasnici o svom trošku vrate i surgaju tamo gdje im je mjesto.