PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

Poziv je otvoren do 06. ožujka 2018. godine.

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost i šport, objavljuje Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu.

U Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije osiguravaju se sredstva za Javne potrebe u kulturi a to su djelatnosti u kulturi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Županiju, a koje Dubrovačko-neretvanska županija utvrdi kao takve i one koje su utvrđene Zakonom ili posebnim propisima, a osobito:

 •  knjiga
 • nakladništvo,
 • likovna umjetnost,
 • glazbena,
 • scenska,
 • dramska umjetnost,
 • film i kinematografija,
 • kulturno umjetnički amaterizam,
 • nove medijske kulture,
 • međunarodna kulturna suradnja i
 • europske integracije.

Pravo podnošenja prijedloga na ovaj Poziv imaju udruge i ustanove u kulturi, samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost kulture i imaju sjedište u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, te jedinice lokalne samouprave.

Poziv je otvoren do 06. ožujka 2018. godine.

Tekst poziva i pripadajuću dokumentaciju preuzmite na mrežnim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije.