Program javnih potreba u kulturi Grada Korčule za 2015. godinu

Na temelju članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 109/07, 36/09, 150/11, 142/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 49. …

Na temelju članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 109/07, 36/09, 150/11, 142/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 49. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst),  Gradsko vijeće Grada Korčule je na 6. sjednici održanoj dana 16. rujna 2015. godine donijelo

P R O G R A M

javnih potreba u kulturi Grada Korčule za 2015. godinu

Članak 1.

(1) Proračunom Grada Korčule za 2015. godinu osiguravaju se sredstva za  javne potrebe u kulturi, za kulturne djelatnosti i poslove, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Korčulu.

(2) Programom javnih potreba u kulturi Grada Korčule za 2015. godinu (dalje u tekstu: Program), utvrđuju se javne potrebe u području muzejske, knjižnične, književno-nakladničke, glazbene i glazbeno-scenske djelatnosti, književne djelatnosti, djelatnosti centra za kulturu, kulturno-umjetnički amaterizam (glazbeni, folklorni), te značajnih manifestacija i programa u cilju promidžbe Grada Korčule.

Članak 2.

Sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi i  Zakonu o proračunu, Grad Korčula je u listopadu 2014. godine objavio Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Korčule za 2015. godinu.

Članak 3.

(1) Grad Korčula vrjednuje sve predložene programe prema kvaliteti ponuđenog programa, značaju programa za očuvanje kulturne baštine i kulturnog identiteta, primjeni novih tehnologija i o istim rješava sukladno proračunskim mogućnostima.

(2) Na temelju toga donosi i Plan rasporeda sredstava za javne potrebe u kulturi za 2015. godinu koji je sastavni dio ovog Programa.

Članak 4.

(1) Grad Korčula će sa svakim korisnikom sredstava utvrđenim ovim Programom sklopiti ugovor o korištenju sredstava, nakon dostave financijskog izvješća za 2014. godinu i potvrde o upisu u Registar neprofitnih organizacija.

(2) Upravni odjel za društvene djelatnosti nadležan je za praćenje rada i namjenskog utroška sredstava prema sklopljenim ugovorima.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 612-01/15-01/10

URBROJ: 2138/01-01-15-2

Korčula, 16. rujna 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo, dipl.iur.

Plan rasporeda sredstava za javne potrebe u kulturi za 2015. godinu možete vidjeti OVDJE.