Program javnih potreba u športu Grada Korčule u 2010. godini

Na temelju članka 74. i 76. Zakona o športu  („Narodne novine“, br. 71/06 i 150/08), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 49. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, …

Na temelju članka 74. i 76. Zakona o športu  („Narodne novine“, br. 71/06 i 150/08), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 49. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09),  Gradsko vijeće Grada Korčule je  na 12. sjednici održanoj dana 12. travnja 2010.  godine donijelo

P R O G R A M
javnih potreba u športu Grada Korčule u 2010. godini
 

Članak 1

Programom javnih potreba u športu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad Korčulu:

 • poticanje i promicanje športa,
 • provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
 • djelovanje športskih udruga, športskih zajednica i saveza,
 • športska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zdravstvena  
 • zaštita športaša,
 • športsko-rekreacijske aktivnosti građana,
 • planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje športskih građevina značajnih za Grad Korčulu

Članak 2.

Za ostvarivanje Programa javnih potreba iz članka 1. ovog Programa, Grad Korčula je osigurao fiinancijska sredstva u svom Proračunu.

Članak 3.

Program javnih potreba Gradu Korčula predlaže Zajednica športskih udruga Grada Korčule a Grad Korčula utvrđuje javne potrebe u športu ovim Programom i za njihovo ostvarivanje osigurava financijska sredstva iz svog Proračuna u skladu sa Zakonom o športu.

Članak 4.

Programom je obuhvaćeno financiranje športskih aktivnosti članica Zajednice športskih udruga Grada Korčule (tekuće aktivnosti i športska natjecanja), materijalni troškovi, izgradnja i održavanje športskih objekata, te športsko usavršavanje.

Članak 5.

Programom će se financirati sljedeći programi:

1. Izgradnja natkrivenog bazena                                           33.026.000,00 kn

2. Gospodarenje športskim objektima                                      519.000,00 kn

3. Djelatnost športskih klubova                                                   340.000,00 kn

4. Otočka olimpijada                                                                      134.000,00 kn

5. Klubovi i udruge u športu                                                            10.000,00 kn.

Članak 6.

Program iz točke 1. članka 5. ovog Programa financira:

 • Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sa 26.291.000,00 kn,
 • Dubrovačko-neretvanska županija sa 3.895.000,00 kn,
 • Grad Korčula sa 2.840.000,00 kn.

Program iz točke 2. članka 5. ovog Programa financirat će Grad Korčula u cjelosti.

Programe iz točke 3., 4. i 5. financirat će se iz sredstava:

 • Grada Korčule sa 394.000,00 kn,
 • Ministarstva mora sa 70.000,00 kn,
 • Dubrovačko-neretvanske županije sa 20.000,00 kn.

Članak 7.

Ustanova „Športski  objekti Korčula“, Udruga „Igre otoka svijeta“ i Zajednica  športskih udruga Grada Korčule dužne su dostaviti svoja izvješća o radu i financijsko izvješće za 2009. godinu, nakon čega će Grad  Korčula sa istim  sklopiti ugovore o korištenju sredstava.

Članak 8.

Jedinstveni upravni odjel nadležan je za praćenje rada korisnika proračunskih sredstava  prema sklopljenim ugovorima o korištenju sredstava.

Članak 9.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

 

KLASA: 620-01/10-01/16                                                                       PREDSJEDNIK
URBROJ: 2138/01-01-10-1                                                               GRADSKOG VIJEĆA
Korčula, 12. travnja 2010.                                                           Lovro Krstulović, dr. stom.