Program javnih potreba u športu Grada Korčule u 2012. godini

Na temelju članka 74. i 76. Zakona o športu  („Narodne novine“, br. 71/06 i 150/08), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 49. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada …

Na temelju članka 74. i 76. Zakona o športu  („Narodne novine“, br. 71/06 i 150/08), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 49. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09),  Gradsko vijeće Grada Korčule je na 10. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2011. godine donijelo

P R O G R A M
javnih potreba u športu Grada Korčule u 2012. godini

Na temelju članka 74. i 76. Zakona o športu („Narodne novine“, br. 71/06 i 150/08), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 49. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 10. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2011. godine donijelo

P R O G R A M

javnih potreba u športu Grada Korčule u 2012. godini