Proračun Grada Korčule za 2016. godinu

Na temelju ĉlanka 39. stavka 1. Zakona o proraĉunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i ĉlanka 49. stavka 1. toĉka 4. Statuta Grada Korĉule (“Sluţbeni glasnik Grada Korĉule”, broj 6/09, 3/13, 4/13 – proĉišćeni tekst i 5/14) Gradsko vijeće Grada Korĉule je na 7. sjednici odrţanoj 15. prosinca 2015. godine donijelo

Proračun Grada Korčule za 2016. godinu

Proračun Grada Korčule za 2016. godinu možete vidjeti OVDJE.