Proračun Grada Korčule za 2022. i projekcija Proračuna za 2023. i 2024. godinu

KLASA: 400-08/21-01/02
URBROJ: 2138/01-01-21-24
Korčula, 23. prosinca 2021.

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 47. stavka 1. točke 4. Statuta Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 3/18 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 6. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2021. godine donijelo

 PRORAČUN GRADA KORČULE ZA 2022. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2023. I 2024. GODINU

Proračun možete preuzeti na poveznici. (.rtf)
Proračun Grada Korčule za 2022. i projekcija Proračuna za 2023. i 2024. godinu (.pdf)

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin