Rekonstrukcija šetališta Tina Ujevića

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj

Projektni prijedlog Grada Korčule “Rekonstrukcija ulice Šetalište Tina Ujevića”, Odlukom o prihvatljivosti za korisnike Mjere M7, Operacije 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta, odobrila je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 22. prosinca 2017. godine, u iznosu od 6.398.279,01 HRK bespovratnih sredstava.

Projektni prijedlog napisan je u suradnji s agencijom KORA d.o.o., a ukupan iznos projekta iznosi 7.881.752,58 HRK, od čega će Grad Korčula sufinancirati udio u iznosu od 1.483.473,57 HRK.

Projekt je sufinanciran iz mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«  iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Podmjere 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije«, Operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta«.

Projekt uključuje proširenje postojećeg kolnika te izgradnju nogostupa što će omogućiti siguran promet pješaka, biciklista i automobila. Ugradnjom kolektora oborinske odvodnje, oborinske vode će se prikupljati i provoditi kroz uređaj za odvajanje ulja i masti prije ispuštanja u uvalu.
Također, ukloniti će se postojeća zračna mreža i izgraditi moderna, ekološka i energetski učinkovitija javna rasvjeta. Ugradnjom novog vodoopskrbnog cjevovoda osigurat će se transport i opskrba pitkom vodom, a hortikulturnim uređenjem rekultivizirat će se postojeća vegetacija uz rub park šume Hober.

Većina radova koji se trenutno izvode na gradilištu spadaju u grupu zemljanih radova.
Do sada je izvršen kompletan iskop punog profila buduće prometnice i nogostupa. Radovi na iskopu rova za vodoopskrbni cjevovod su u tijeku. Od ukupnih cca 600 m’ do sada je iskopano cca 250 m’.

Planirani završetak većeg dijela predmetnih radova je lipanj 2019. godine.

Projekt doprinosi općem cilju poboljšanja kvalitete života lokalnog stanovništva i zaštite okoliša kroz izgradnju komunalne infrastrukture, a podrazumijeva rekonstrukciju nerazvrstane ceste uz zaštićenu Park šumu Hober te uvođenje osnovne komunalne infrastrukture. Krajnji korisnici šetališta  lokalni su stanovnici i turisti. Šetalište Tina Ujevića najfrekventnije je šetalište koje povezuje zonu hotela i staru gradsku jezgru. Uz samu šetnicu nalaze se kulturne znamenitosti Park šume Hober – Spomenik palim vojnicima koji je podignut 1917. godine i kapelica Gospe Lurdske za koju se pretpostavlja da je izgrađena početkom 19. stoljeća.