Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Korčule

Savjet mladih konstituirat će se u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora na mrežnoj stranici Grada Korčule.

KLASA: 013-03/21-01/12
URBROJ: 2138/01-01-21-12
Korčula, 28. rujna 2021.

Na temelju članka 13. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 1/16), a nakon provedenih izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Korčule, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 4. sjednici održanoj dana 28. rujna 2021. godine, utvrdilo i objavilo

REZULTATE IZBORA ZA ČLANOVE I ZAMJENIKE ČLANOVA
SAVJETA MLADIH GRADA KORČULE

I.

U Savjet mladih Grada Korčule, koji broji sedam članova, izabrani su:

Red. br.      za člana                            za zamjenika člana

1.              IVAN KOVAČEVIĆ              MARIJA LAUS
2.              DINKO FABRIS                   ZVONIMIR SKORIN
3.              DINKO ŠEGEDIN                TONI ŠEGEDIN
4.              DORA TEŠIĆ                       VINKO FABRIS
5.              JASNA PERUČIĆ               LUCIJA BOTICA
6.              NIKOLA FRANIĆ                KRISTO BOTICA
7.              FRANO FILIPPI                  FRANKO FABRIS

II.

Mandat članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika traje tri godine od dana konstituiranja Savjeta mladih, a Savjet mladih se smatra konstituiranim izborom predsjednika Savjeta mladih.

Savjet mladih konstituirat će se u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora na mrežnoj stranici Grada Korčule, a prvu (konstituirajuću) sjednicu Savjeta mladih sazvat će predsjednica Gradskog vijeća, koja ujedno predsjeda sjednici do izbora predsjednika Savjeta.

III.

O izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih, donijet će se posebno rješenje o izboru članova i zamjeniku članova Savjeta mladih, a temeljem rezultata izbora.

IV.

Ova objava rezultata izbora objavit će se na mrežnoj stranici Grada Korčule.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin