Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Ustanove „Športski objekti Korčula“

Na temelju članka 14. stavka 2. i 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11, 12/12, 124/12, 48/13 i 57/15), Zaključka Gradskog vijeća Grada Korčule o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Korčulu („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 4/12), članka …

Na temelju članka 14. stavka 2. i 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11, 12/12, 124/12, 48/13 i 57/15), Zaključka Gradskog vijeća Grada Korčule o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Korčulu („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 4/12), članka 74. stavka 1. točke 7. i članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 14), a u svezi s člankom 19. Statuta Ustanove „Športski objekti Korčula“, donosi se

R J E Š E N J E
o imenovanju članova Upravnog vijeća Ustanove „Športski objekti Korčula“

1. U Upravno vijeće Ustanove „Športski objekti Korčula“ imenuju se:
– ANDRIJA FABRIS, za predsjednika
– IVAN ĆENAN, za zamjenika predsjednika
– MILAN GRBIN, za člana, kao predstavnik Zajednice športskih udruga Grada Korčule.

2. Mandat članovima Upravnog vijeća traje četiri godine, počevši od dana stupanja na snagu ovog Rješenja.

3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

Rješenje možete vidjeti OVDJE.