Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja

KLASA: 013-03/21-01/13
URBROJ: 2138/01-01-21-2
Korčula, 28. rujna 2021.

Na temelju članka 39. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/18), članaka 2. i 6. Odluke o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) te članka 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 4. sjednici održanoj dana 28. rujna 2021. godine donijelo

R J E Š E N J E
o dopuni  Rješenja o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja

  1. U Rješenju o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja od 12. srpnja 2021. godine („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 9/21) dopunjuje se točka 1. tako što se dodaju još dva člana:
    – MARKO BAKARIĆ, predstavnik Lučke kapetanije Dubrovnik-Ispostave Korčula
    – IVO KLAIĆ, predstavnik Županijskog upravnog odjela nadležnog za poslove pomorstva.
  1. Mandat imenovanim članovima traje do isteka mandata članovima Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja po Rješenju o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja od 12. srpnja 2021. godine („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 9/21).
  2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin

Tekst Rješenja možete pročitati na poveznici.