Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za prigovore za područje kulture

KLASA: 029-02/23-01/00001
URBROJ: 2117-9-02-23-00002
Korčula, 26. travnja 2023.

Na temelju članka 80. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“ broj 3/18 i 3/21), te članka 32. stavka 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15 i 37/21), donosi se

R J E Š E N J E
o imenovanju članova Povjerenstva za prigovore za područje kulture

 1. U Povjerenstvo za prigovore za područje kulture imenuju se:
  1. Petra Fabijanović, predsjednica
  2. Željka Marunović, zamjenica
  3. Ana Lučić, član
 2. Mandat članova Povjerenstva traje četiri godine.
 3. Zadaće ovog Povjerenstva su:
  rješavanje o prigovoru na odluku o neispunjavanju propisanih uvjeta natječaja za područje kulture
  rješavanje o prigovoru o dodjeli financijskih sredstava za područje kulture.
 4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.

Rješenje je dostupno na poveznici.