Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Korčula

Na temelju članka 74. stavka 1. točke 7. i članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), a u svezi s člankom 36. stavka 2. točke 1. i članka 38. stavka 1. Statuta Dječjeg vrtića …

Na temelju članka 74. stavka 1. točke 7. i članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), a u svezi s člankom 36. stavka 2. točke 1. i članka 38. stavka 1. Statuta Dječjeg vrtića Korčula, donosi se

R J E Š E N J E
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Korčula

  1. Zbog predstojećeg isteka mandata postojećim članovima Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Korčula, 18. travnja 2018. godine, ispred Grada Korčule, kao osnivača, imenuju se tri člana Upravnog vijeća, kao predstavnici osnivača, i to:

– PAVAL FARAC, Pupnat, Pupnat 18/1
– MIRJANA DRUŠKOVIĆ, Račišće, Račišće 106
– MARIJA BANIČEVIĆ, Čara, Čara 117.

  1. Mandat članovima Upravnog vijeća traje četiri godine a teče od dana konstituiranja Upravnog vijeća.
  2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

 GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.

 

Rješenje pročitajte na linku.