Rješenje o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva

KLASA: 013-03/19-01/08
URBROJ: 2138/01-02-19-2
Korčula, 24. rujna 2019.

Na temelju članka 34. stavka 3.  Odluke o izborima članova vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/14 i 3/18) te članka 141. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18), gradonačelnik Grada Korčule dana 24. rujna 2019. godine donio je

R J E Š E N J E
o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva

 1. U stalni sastav Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora na području Grada Korčule imenuju se:
  – DINKO JERIČEVIĆ, dipl. iur., za predsjednika,
  – ŽELJKO DADIĆ, dipl. iur., za potpredsjednika,
  – FILIP ČULIĆ, dipl. iur., za člana,
  – IVANA FABRIS, dipl. iur., za člana,
  – MARIO SKELIN, dipl. iur., za člana
  – SANJA TOMAŠIĆ, za člana.
 2. Izborno povjerenstvo:
  – brine se za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove vijeća,
  – obavlja sve tehničke pripreme za provođenje izbora za članove vijeća,
  – propisuje i objavljuje obrasce u postupku pripreme i provedbe izbora za članove vijeća,
  – propisuje i objavljuje obvezatne upute za rad biračkih odbora i druge potrebite upute za provedbu izbora,
  – na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste te sastavlja i objavljuje zbirne liste svih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća,
  – određuje biračka mjesta,
  – imenuje i raspušta biračke odbore,
  – nadzire rad biračkih odbora,
  – ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća,
  – nadzire pravilnost izborne promidžbe,
  – prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima,
  – objavljuje rezultate izbora za članove vijeća,
  – obavlja i druge poslove određene zakonom i Odlukom o izborima članova vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora.
 3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će na mrežnoj stranici Grada Korčule.

  GRADONAČELNIK
  Andrija Fabris, ing.