Rješenje o o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda za područje Grada Korčule

KLASA: 013-03/19-01/05
URBROJ: 2138/01-01-19-1
Korčula, 4. srpnja 2019.

Na temelju članaka 14. i 44. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“, broj 73/97 i 174/04) te članaka 42., 48. i 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 17. sjednici održanoj dana  4. srpnja 2019. godine donijelo

R J E Š E N J E
o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda za područje Grada Korčule

  1. U Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda za područje Grada Korčule (dalje: Gradsko povjerenstvo) imenuju se:

– MIRJANA BLITVIĆ – za predsjednicu

– STOJAN MARELIĆ – za zamjenika predsjednice

– NIKA SILIĆ MAROEVIĆ – za člana

– VLASTA BILIŠ – za člana

– MILAN VOJINOVIĆ – za člana

– MIŠO BILIŠ – za člana

– IVAN BLITVIĆ – za člana

Tekst Rješenja u cijelosti možete pročitati ovdje.

    PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.