Rješenje o razrješenju članova Stožera civilne zaštite Grada Korčule

Na temelju članka 5. stavka 3. podstavka 4. Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 1/16 i 9/16) te članka 78. stavka 1. točke 22. i članka 141. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj /18 i 3/21 , gradonačelnica Grada Korčule dana 24. lipnja 2021. godine donijela je

R J E Š E N J E
o razrješenju članova Stožera civilne zaštite Grada Korčule

I.

IVAN ŠALE, načelnik Stožera civilne zaštite Grada Korčule, SRĐAN MRŠE, zamjenik načelnika Stožera, ANA MILIČIĆ, HRVOJE RADOVANOVIĆ, TANJA BATISTIĆ, SEBASTIJAN FABRIS, ŽITOMIR LOZICA, MARIJANA MILAT, IVAN ĆENAN i ANELA MARTIĆ, kao članovi Stožera, razrješuju se  dužnosti člana Stožera civilne zaštite Grada Korčule.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 810-06/2101/03
URBROJ: 2138/01-02-21-13
Korčula, 24. lipnja 2021.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.