Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Stožera civilne zaštite Grada Korčule

Na temelju članka 24. stavka 1. i 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15), Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“, broj 37/16) te članka 4. Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 1/16 i 9/16), gradonačelnik Grada Korčule dana 18. travnja 2018. godine donio je

R J E Š E N J E
o razrješenju i imenovanju člana Stožera civilne zaštite Grada Korčule

  1. Razrješava se TONČI BOGOJE, dopročelnik HGSS-Stanica Orebić, dužnosti člana Stožera civilne zaštite Grada Korčule danom 18. travnja 2018. godine.
  1. Imenuje se TANJA BATISTIĆ, gorski spašavatelj HGSS-Stanice Orebić, za člana Stožera civilne zaštite Grada Korčule, umjesto TONČA BOGOJA.

 

Članak 2.

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

 

KLASA: 810-06/18-01/02
URBROJ: 2138/01-02-18-2
Korčula, 18. travnja 2018.

 

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.

 

Rješenje pročitajte OVDJE.