Skraćeni zapisnik sa 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule (2009)

Sjednica je održana 18. lipnja (četvrtak) 2009. godine, s početkom u 10.00 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Sjednici se tonski snima.

Zapisnik izradio Srđan Mrše, tajnik Grada.

Sjednica se prenosi putem Radio Korčule.

Nakon intoniranja državne himne, minutom šutnje odana je počast svima koji su dali svoj život za slobodu Republike Hrvatske.

Predstojnik Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, sukladno odluci državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za upravu, sazvao je 1. konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule, s utvrđenim dnevnim redom, koji glasi:

D n e v n i  r e d

 1. Utvrđivanje kvoruma
 2. Izbor Mandatnog odbora
 3. Izvješće Mandatnog odbora i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća
 4. Utvrđivanje najstarijeg člana Gradskog vijeća
 5. Svečana prisega članova Gradskog vijeća
 6. Izbor Odbora za izbor i imenovanje
 7. Izbor predsjednika Gradskog vijeća.

Srđan Mrše, tajnik Grada Korčule, ovlašten od predstojnika Ureda državne uprave u DNŽ da otvori i vodi konstituirajuću sjednicu do utvrđivanja najstarijeg člana Gradskog vijeća, otvara konstituirajuću sjednicu, pozdravlja sve izabrane vijećnike, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, goste i predstavnike medija, te objavljuje utvrđeni dnevni red.

 1. 1. TOČKA – Utvrđivanje kvoruma

Srđan Mrše, kao predsjedavajući do utvrđivanja najstarijeg člana Gradskog vijeća, prozivkom izabranih vijećnika, prema objavljenim rezultatima Gradskog izbornog povjerenstva o izborima članova (vijećnika) Gradskog vijeća Grada Korčule, utvrđuje da su na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća nazočni svi izabrani vijećnici Gradskog vijeća, koje ukupno broji 15 članova (vijećnika).

2.   TOČKA – Izbor Mandatnog odbora

Predsjedavajući upoznaje vijećnike da Mandatni odbor ima (ukupno) tri člana, i to predsjednika, zamjenika predsjednika i člana, a da prema članku 4. Poslovnika Gradskog vijeća, prijedlog mogu dati u pisanom obliku  jedna trećina vijećnika, te poziva na dostavu prijedloga.

Dostavljen je samo jedan prijedlog, i to prijedlog grupe vijećnika: Robert Lučić, Fani Šegedin, Lovro Krstulović, Zoran Čumbelić, Franica Matić Šain, Vjeran Filippi i Julio Marelić, koja predlaže da se u Mandatni odbor imenuju Joško Cebalo, za predsjednika, Julio Marelić, za zamjenika predsjednika, i Robert Lučić, za člana.

Na prijedlog predsjedavajućeg, većinom glasova (12 „za“ i 3 suzdržana) odlučeno je da se glasovanje o članovima Mandatnog odbora obavi skupno, nakon čega predsjedavajući stavlja prijedlog grupe vijećnika na glasovanje.

Većinom glasova (10 „za“ i 5 suzdržanih) donosi se zaključak o osnivanju Mandatnog odbora u sastavu: Joško Cebalo – predsjednik, Julio Marelić – zamjenik predsjednika, i Robert Lučić – član.

 1. 3. TOČKA – Izvješće Mandatnog odbora i verifikacija mandata članovima Gradskog

vijeća

Predsjedavajući daje stanku od 5 minuta (10.10-10.15 sati) kako bi Mandatni odbor mogao  verificirati mandate izabranim vijećnicima i o istom podnijeti izvješće.

Nakon stanke, Joško Cebalo, kao predsjednik Mandatnog odbora, ispred Odbora podnosi izvješće o provedenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Korčule, koje je dano i u pisanom obliku.

Predsjedavajući stavlja izvješće Mandatnog odbora, tj. prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Mandatnog odbora na glasovanje.

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Mandatnog odbora je usvojen jednoglasno, i na taj način verificirani su  mandati svih izabranih vijećnika Gradskog vijeća, a to su: Lovro Krstulović, Franica Matić Šain, Zoran Čumbelić, Fani Šegedin, Robert Lučić, Julio Marelić, Andrija Fabris, Vedran Leleković, Tino Andrijić, Joško Cebalo, Gordana Curać Depolo, Ivan Andrijić, Vjeran Filippi, Marinko Pažin i Vicko Ivančević.

 1. 4. TOČKA – Utvrđivanje najstarijeg člana Gradskog vijeća

Predsjedavajući iznosi da je uvidom u osobne podatke izabranih vijećnika utvrđeno da je gđa Franica Matić Šain najstariji (nazočni) član Gradskog vijeća, te je poziva da preuzme daljnje predsjedanje sjednicom do izbora predsjednika Gradskog vijeća.

PREDSJEDAVAJUĆI

KONSTITUIRAJUĆOJ SJEDNICI

GRADSKOG VIJEĆA

Srđan Mrše

 1. 5. TOČKA – Svečana prisega članova Gradskog vijeća

Franica M. Šain, kao predsjedavajuća-najstariji član, čita tekst prisege, nakon čega pojedinačno proziva svakog nazočnog izabranog vijećnika da da prisegu tako što ustaje i izgovara riječ: „Prisežem“ te potpiše pisani primjerak svečane prisege.

6. TOČKA – Izbor Odbora za izbor i imenovanje

Predsjedavajuća poziva na dostavu prijedloga grupe vijećnika (najmanje jedna trećina) za izbor članova Odbora za izbor i imenovanje i utvrđuje da je dan jedan prijedlog, i to prijedlog grupe vijećnika: Fani Šegedin, Robert Lučić, Lovro Krstulović, Zoran Čumbelić, Franica Matić Šain, Vjeran Filippi i Julio Marelić, koja predlaže da se u Odbor za izbor i imenovanje imenuju Zoran Čumbelić, za predsjednika, Andrija Fabris, za zamjenika predsjednika, Robert Lučić, za člana, Vjeran Filippi, za člana, i Joško Cebalo, za člana.

Na prijedlog predsjedavajuće, jednoglasno je odlučeno da se glasovanje o članovima Odbora obavi skupno, nakon čega predsjedavajući stavlja prijedlog grupe vijećnika na glasovanje.

Većinom glasova (8 „za“ i 7 suzdržanih) donosi se Zaključak o osnivanju Odbora za izbor i imenovanje u sastavu: Zoran Čumbelić – predsjednik, Andrija Fabris – zamjenik predsjednika, Robert Lučić – član, Vjeran Filippi – član, i Joško Cebalo – član.

 1. 7. TOČKA – Izbor predsjednika Gradskog vijeća

Predsjedavajuća daje stanku (10.30-10,35 sati), kako bi Odbor za izbor i imenovanje mogao utvrditi svoj prijedlog kandidata za predsjednika Gradskog vijeća.

Zoran Čumbelić, kao predsjednik Odbora, ispred Odbora predlaže g. Lovra Krstulovića kao kandidata za predsjednika Gradskog vijeća.

Grupa vijećnika: Joško Cebalo, Andrija Fabris, Tino Andrijić, Gordana Curać Depolo, Vedran Leleković, Marinko Pažin, Ivan Andrijić, i Vicko Ivančević, predlažu g. Tina Andrijića kao kandidata za predsjednika Gradskog vijeća.

Predsjedavajuća stavlja na glasovanje prijedlog Odbora za izbor i imenovanje koji kao kandidata predlaže g. Lovra Krstulovića.

Kandidat  Odbora za izbor i imenovanje, g. Lovro Krstulović, dobio je potrebnu većinu glasova svih vijećnika  (8 „za“, 5 „protiv“  2 suzdržana), čime je izabran za predsjednika Gradskog vijeća, pa se sukladno tome donosi Rješenje o izboru g. Lovra Krstulovića za predsjednika Gradskog vijeća.

Nakon izbora g. Lovra Krstulovića za predsjednika Gradskog vijeća, predsjedavajuća poziva g. Lovra Krstulovića da preuzme daljnje vođenje sjednice.

PREDSJEDAVAJUĆA

NAJSTARIJI VIJEĆNIK

Franica Matić Šain

Lovro Krstulović se zahvaljuje na ukazanom povjerenju prilikom izbora za predsjednika Gradskog vijeća i iznosi jedno svoje razmišljanje o Gradskom vijeću, nakon čega utvrđuje i objavljuje da  je dobio prijedlog grupe vijećnika za dopunu dnevnog reda.

Prijedlog za dopunu dnevnog reda je podnijela grupa vijećnika: Vjeran Filippi, Ivan Andrijić, Zoran Čumbelić, Lovro Krstulović, Robert Lučić i Julio Marelić, koja predlaže dopunu dnevnog reda s dvije točke, i to kao točku 8. – Izbor Odbora za Statut i Poslovnik i  točku 9. – Odluka o radnom vremenu prodavaonica.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen, pa se dnevni red dopunjuje sljedećim točkama:

8. Izbor Odbora za Statut i Poslovnik

9. Odluka o radnom vremenu prodavaonica

Nakon prihvaćanja dopuna, predsjednik Vijeća daje stanku (10.45-10.50 sati), kako bi se Odbor za izbor i imenovanje mogao sastati i utvrditi prijedlog kandidata za članove Odbora za Statut i Poslovnik.

8.   TOČKA – Izbor Odbora za Statut i Poslovnik

Zoran Čumbelić, kao predsjednik Odbora za izbor i imenovanje, ispred Odbora predlaže kandidate za Odbor za Statut i Poslovnik, i to: Julija Marelića, za predsjednika, Gordanu Curać Depolo, za zamjenika predsjednika, Fani Šegedin, za člana, Vjerana Filipija, za člana, i Tina Andrijića, za člana.

Drugih prijedloga nije bilo.

Utvrđuje se da od 10.50 sati sjednici nije nazočan vijećnik Vedran Leleković, tako da se utvrđuje (novi) kvorum od 14 vijećnika.

Na prijedlog predsjednika Vijeća, jednoglasno je odlučeno da se glasovanje o članovima Odbora obavi skupno, nakon čega predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Odbora za izbor i imenovanje na glasovanje.

Većinom glasova (8 „za“ i 5 suzdržanih) donosi se Zaključak o osnivanju Odbora za Statut i Poslovnik  u sastavu: Julio Marelić – predsjednik, Gordana Curać Depolo – zamjenik  predsjednika, Fani Šegedin – član, Vjeran Filippi – član, i Tino Andrijić – član.

Predsjednik Vijeća daje stanku (10.55-11.00 sati), kako bi se Odbor za Statut i Poslovnik mogao očitovati o točki 9. dnevnog reda, tj. o konačnom prijedlogu Odluke o radnom vremenu prodavaonica.

 1. 9. TOČKA – Odluka o radnom vremenu prodavaonica

Julio Marelić, kao predsjednik Odbora za Statut i Poslovnik, ispred Odbora iznosi stav po kojem je predložena Odluka sukladna zakonu i o njoj se može raspravljati, ali Odbor ima jedan amandman, a odnosi se na članak 8. prijedloga Odluke, po kojem bi članak 8. trebao glasiti: „Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“, a iz razloga kako bi se predložena Odluka mogla u što kraćem roku primjenjivati.

Gradonačelnik pojašnjava konačni prijedlog, s obzirom da je ova Odluka već bila na Gradskom vijeću, na prvom čitanju, i ujedno prihvaća, kao predlagač konačnog prijedloga, dani amandman Odbora.

Daljnjih sudionika u raspravi nije bilo, nakon čega predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i stavlja prijedlog Odluke, kako je to  predloženo u radnom materijalu, uz prihvaćeni amandman, na glasovanje.

Prijedlog Odluke o radnom vremenu prodavaonica u tekstu kako je to predloženo u radnom materijalu, uz prihvaćeni amandman,  usvojen  je jednoglasno.

Završeno u 11.05 sati.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Lovro Krstulović, dr. stom.