Skraćeni zapisnik sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule (2007)

Sjednica je održana u dva dijela.

Prvi dio održan je  7. veljače 2007. godine (srijeda), s početkom u 18.13 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Sjednici predsjedava Frano Skokandić – predsjednik Vijeća, ista se tonski snima, a zapisnik vodi Sanja Tomašić.

Utvrđen je kvorum od 11 vijećnika. Sjednici nisu nazočni sljedeći vijećnici: Ivan Farac (opr.), Vicko Ivančević (opr.) te Sretan Tvrdeić (opr.).

Ostali nazočni: Mirko Duhović – gradonačelnik, Marko Skokandić – zamjenik gradonačelnika, Tajana Grbin i Darko  Bakarić  – članovi GP, Srđan Mrše – tajnik Grada te predstavnici tiska.

Sjednica se prenosi putem Radio Korčule.

Predsjednik Vijeća predlaže da se predloženi dnevni red nadopuni novom 5. točkom – Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Odbora za statut i poslovnik, a  da  2. točka postane  6. točka.  S obzirom da su pozvani predstavnici Vlade i HFP,  bili spriječeni nazočiti današnjoj sjednici, predlaže da se ista prekine na 6. točci i nastavi kada pozvani predstavnici budu mogli nazočiti raspravi.

Tonči Anzulović kao predsjednik Odbora za statut i poslovnik iznosi da je predloženi dnevni red u skladu sa Statutom i Poslovnikom te da u sadržaju predloženih materijala nema zapreka za raspravu po istim i donošenje predloženih akata.

Predsjednik Vijeća stavlja sljedeći dnevni red na glasovanje:

  1. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Gradskog vijeća
  2. Prijedlog Statutarne Odluke o osnivanju Mjesnog odbora „Medvinjak“
  3. Prijedlog Statutarne Odluke o promjeni naziva Mjesnog odbora „Postrana“
  4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora
  5. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Odbora za statut i poslovnik
  6. Privatizacija HTP –a „Korčula“

Dnevni red usvojen je jednoglasno.

1. TOČKA – Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Gradskog vijeća

Zapisnik je usvojen jednoglasno, bez rasprave.

2. TOČKA – Prijedlog Statutarne Odluke o osnivanju Mjesnog odbora „Medvinjak“

Gradonačelnik u ime predlagatelja iznosi da u čl. 4. umjesto „(svibanj 2007.)“ treba stajati „(ožujak 2007.)“. U uvodnom obrazloženju iznosi da je grupa građana s područja Medvinjaka podnijela inicijativu tj. prijedlog za osnivanje MO Medvinjak, sa sjedištem u Medvinjaku. GP je utvrdilo da je inicijativa utemeljena u zakonu, odnosno Statutu Grada koji uređuje postupak osnivanja novih mjesnih odbora, odnosno gradskih kotara pa je sukladno Statutu uputilo prijedlog na mišljenje MO Žrnovo, s obzirom da se novi MO formira na području koje je do sada pripadalo pod MO Žrnovo. MO Žrnovo se je pozitivno očitovalo  tj. ne protivi se inicijativi osnivanja MO Medvinjak u granicama kako je to predloženo.

Prijedlog Statutarne Odluke o osnivanju Mjesnog odbora „Medvinjak“, u tekstu kako je to predloženo u radnom materijalu uz izmjenu u čl. 4. gdje umjesto „svibanj“ treba stajati „ožujak“, usvojena je jednoglasno, bez rasprave.

3. TOČKA – Prijedlog Statutarne Odluke o promjeni naziva Mjesnog odbora „Postrana“

Gradonačelnik u uvodnom izlaganju iznosi da je Vijeće MO Postrana uputilo podnesak za promjenu naziva u MO Žrnovo-Postrana. S obzirom da u Zakonu o lokalnoj samoupravi a niti u Statutu Grada Korčule nema detaljnih propisa koji bi uređivali sam postupak promjene naziva MO odnosno GK, to se širim tumačenjem čl. 84.,85. i 86. Statuta može zaključiti da nema zapreke da se statutarnom odlukom može odlučiti o promjeni naziva pojedinog MO ili GK.

Prijedlog Statutarne Odluke o promjeni naziva Mjesnog odbora „Postrana“, u tekstu kako je to predloženo u radnom materijalu, usvojen je jednoglasno, bez rasprave.

4. TOČKA – Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća gradskih

kotara i mjesnih odbora

Gradonačelnik iznosi da je Izmjenama i dopunama Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave, a u svezi sa člankom 61. st. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi kojim se Zakon shodno primjenjuje na postupak izbora tijela mjesne samouprave, bilo nužno izvršiti usklađenje Odluke o izboru članova vijeća GK i MO, na način kako je to predloženo.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora, u tekstu kako je to predloženo u radnom materijalu, usvojen je jednoglasno, bez rasprave.

5. TOČKA – Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Odbora za statut i poslovnik

Predsjednik Vijeća pojašnjava da se umjesto Tine Andrijić, kojoj je dužnost člana Odbora za statut i poslovnik prestala prestankom dužnosti vijećnika, za člana Odbora predlaže Ante Jurišić.

Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Odbora za statut i poslovnik, u tekstu kako je to predloženo u radnom materijalu, usvojen je jednoglasno, bez rasprave.

6. TOČKA – Privatizacija HTP –a „Korčula“

Nakon kratke rasprave, u kojoj je još jednom iznesen zajednički stav da se zbog nemogućnosti dolaska pozvanih predstavnika Vlade i HFP na sjednicu, ista prekine, jednoglasno je donesen sljedeći zaključak:

  1. Obvezuje se Predsjednik Vijeća da nastavak 14. sjednice Gradskog vijeća  sazove do 28. veljače 2007. godine.
  2. Obvezuje se Gradonačelnik i GP da u razdoblju do sazivanja nastavka sjednice pokušaju organizirati sastanak s predstavnicima Vlade i HFP, a u smislu kvalitetnije pripreme za nastavak sjednice.

Sjednica je prekinuta u 18.30 sati.

Nastavak sjednice održan je 6. ožujka (utorak) 2007. godine, u Gradskoj vijećnici s početkom u 18.10 sati.

Sjednici predsjedava Frano Skokandić – predsjednik Vijeća, ista se tonski snima, a zapisnik vodi Sanja Tomašić.

Utvrđen je kvorum od 9 vijećnika. Sjednici nisu nazočni sljedeći vijećnici: Ante Jurišić, Fanny Lozica, Franica Matić Šain, Davor Penić, Josip Podbevšek (opr.) i Sretan Tvrdeić.

Ostali nazočni: Mirko Duhović – gradonačelnik, Marko Skokandić i Dušan Kalogjera– zamjenici gradonačelnika, Tajana Grbin i Darko  Bakarić  – članovi GP, Ivan Skokandić – Ivić – predstavnik HNS-a Korčula, Srđan Mrše – tajnik Grada te predstavnici tiska.

Sjednica se prenosi putem Radio Korčule.

Sjednica se nastavlja  6. točkom dnevnog reda.

Gradonačelnik u uvodnom izlaganju ističe da je privatizacija HTP-a „Korčula“ pobudila veliki interes iz razloga što se radi o poduzeću koje predstavlja jedan od glavnih gospodarskih subjekata u Gradu Korčuli.

Podsjeća da su 2005. godine HFP i Vlada RH pokušali s privatizacijom ovog poduzeća, ali je Grad Korčula, što je bila jednoglasna odluka GV, izrazio svoje neslaganje s tim postupkom. Uspio se postići dogovor, Vlada je prihvatila mišljenje Grada te se odustalo od predloženog modela privatizacije i pitanje privatizacije se vratilo na početnu poziciju.  Nakon toga su nastavljeni razgovori s predstavnicima Fonda, resornog ministarstva i Vlade, na kojima se pokušao pronaći odgovarajući model. Postoji obećanje da će se postupak privatizacije pokušati napraviti u potpunoj suradnji s Gradom, uvažavajući sve elemente gospodarskog razvoja koje Grad postavlja kada je u pitanju HTP „Korčula“. Ističe da su, imajući u vidu prošlogodišnju privatizaciju „Sunčanog Hvara“,  bili u poziciji da ponovno pred GV izađu s ovom temom. Pripremljeni su određeni materijali i pozvani su predstavnici Vlade i HFP na današnju sjednicu. Međutim, zbog njihovih ranije utvrđenih obaveza nisu mogli nazočiti istoj. Predstavnici Grada su u međuvremenu bili na razgovoru po tom pitanju u Zagrebu, a i sam Premijer je nedavno bio u Korčuli  i tom prilikom se također razgovaralo o ovom pitanju. Ističe kako ne postoji gotov model po kojem će se razvijati privatizacija HTP „Korčula“, ali su pripremili određeni zaključak kojeg predlažu vijećnicima na usvajanje. Napominje da je prijedlog zaključka usuglašen s Klubovima Vijećnika ovog GV.  U nastavku čita prijedlog  Zaključka (nalazi se u materijalima sjednice).

Usvojeni zaključak uputio bi se Vladi RH i HFP, kako bi se mogli nastaviti razgovori oko pokretanja postupka privatizacije HTP-a „Korčula“.

Predsjednik Vijeća iznosi što je, po njegovom mišljenju, potrebno da Grad u narednim koracima poduzme.  Grad podržava sistem dokapitalizacije, tj. povećanje temeljnog kapitala društva i smatra da može dati kvalitetne rezultate. Mišljenja je da se moglo zadužiti GP da u suradnji s NO i Upravom Društva te HFP izradi prijedlog povećanja temeljnog kapitala Društva sukladno čl. 304. i 305. zakona o trgovačkim društvima. Naime, smatra da bi Grad trebao imati i iznijeti inicijativu. Prijedlog bi trebalo pripremiti za Skupštinu dioničara. Također izražava i sumnju da će Vlada pokloniti Gradu 25% + 1 dionicu. To se do sada napravilo u samo dva slučaju i to kao nadomjestak za sporove koji su se vodili oko zemljišta između tih gradova i trgovačkih društava. O ulozi bivše SO Korčula u izgradnji i stvaranju sadašnjeg HTP-a postoji određena dokumentacija, ali je potrebno utvrditi da li ima određenu težinu da bi se ušlo u takav sličan spor.

Tino Andrijić podržava izneseni prijedlog zaključka jer smatra da je njegov konačni cilj dobro za Korčulu. Međutim, smatra da je prijedlog da Vlade prebaci na Grad 25%+1 dionicu, iluzija koja se neće ostvariti, jer je osnovni uvjet njenog ostvarivanja pitanje vlasništva nad zemljištem i zgradama, a to se u Korčuli nije riješilo. Osvrćući se na zaključak GV iz travnju 2005. vezano za privatizaciju HTP-a „Korčula“, postavlja pitanje da li se nešto do sada napravilo na prikupljanju dokumentacije vezanu za ulogu bivše SO u stvaranje sadašnjeg HTP-a.

Odustaje od daljnjeg izlaganja jer smatra da od strane vijećnika nema  zainteresiranosti za ovu temu te u 18.30 napušta sjednicu.

Vicko Ivančević smatra da je osnovni problem nedostatak vremena te da se cijeli problem treba što prije i bolje, riješiti.

Predsjednik Vijeća utvrđuje novi kvorum od 8 vijećnika te stavlja na glasovanje predloženi zaključak.

Zaključak je, u tekstu kako je predložen, usvojen sa 7 glasova „za“ i jednim „suzdržanim“ glasom.

Završeno u 18.35 sati.

ZAPISNIČAR                                                                      PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Sanja Tomašić                                                                                     Frano Skokandić, ing.