Skraćeni zapisnik sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule (2005)

Sjednica je održana 5. srpnja (utorak) 2005.godine, s početkom u 19.00 sati u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Sjednici predsjedava gosp. Frano Skokandić – predsjednik Vijeća, ista se tonski snima, a zapisnik vodi Sanja Tomašić.

Od vijećnika sjednici nisu nazočni L. Botica (opr.) i J. Podbevšek (opr.).

Gđa F. Matić Šain nazočna je sjednici od 19.10 sati.

Ostali nazočni: M. Duhović – gradonačelnik, M. Skokandić i D. Bakarić – članovi GP.

Sjednica se prenosi putem Radio Korčule.

AKTUALNI SAT

A. Milat moli Gradonačelnika da ih izvijesti o sadržaju sastanka održanog između uprave HTP “Korčula”, predstavnika grada, predstavnika Ministarstva turizma, i Fonda za privatizaciju te donesenim zaključcima.

Gradonačelnik podsjeća na činjenicu da prvi pokušaj prodaje, prema raspisanom natječaju,  HTP-a “Korčula” nije uspio. Zaključeno je da će doći do objave novog natječaja, a o pitanju modela će se još dogovoriti. Poglavarstvo je preuzelo obavezu zajedno s upravom HTP “Korčula” uputiti Fondu prijedlog i svoje viđenje  ove privatizacije. Vjeruje da će na idućoj sjednici Vijeća ova tema biti postavljena kao točka dnevnog reda te da će se tada predložiti i model.

J. Belić postavlja pitanje kada će se nastaviti s programom asfaltiranja onih programa koji nisu dovršeni do  5-og mjeseca, kada se vršilo asfaltiranje.

Gradonačelnik odgovara da postoji dogovor s Dubrovnik cestama da će, sve ono što nije realizirano iz programa,  biti realizirano u roku od 15 dana. Nažalost, taj rok je prošao, ali vjeruje da će se to uskoro realizirati.

S. Tvrdeić postavlja pitanje gdje se trenutno nalazi dokumentacija u svezi sanacije lukobrana u Zavalatici.

Gradonačelnik odgovara da je ista završena i dostavljena Žup. lučkoj upravi radi daljnjeg procesa tj. raspisivanja natječaja itd. Vjerojatno će se zbog sadašnjeg preustroja Lučke uprave to rješavati tek u 10. ili 11. mjesecu. Sada je samo pitanje procedure na koji način pristupiti realizaciji ovog projekta.

I. Farac pita kada će se nastaviti radovi na cesti kroz Pupnatsku luku. Rečeno je, podsjeća, da će nakon ishođenja lokacijske dozvole započeti radovi, ali to se nije dogodilo.

Gradonačelnik iznosi da je postojalo obećanje Ministarstva da će skinuti zabranu koju su donijeli nakon što se ishodi lokacijska dozvola. Nažalost to se nije dogodilo. Nakon dobivanja lokacijske dozvole ŽUC je dobio nalog da postavi zahtjev i za građevinsku dozvolu. ŽUC je naručio tehničku dokumentaciju. U roku od 15-tak dana trebao bi se podnijeti zahtjev za građevinsku dozvolu i time ispuniti i taj zahtjev Ministarstva. Spomenuta cesta je u Županijskom planu za ovu godinu te ne vidi razloga da ista ne uđe u realizaciju, čim Ministarstvo to odobri, odnosno skine zabranu.

Franica Matić Šain postavlja pitanje da li postoje, i ako da, da li bi se trebali preispitati kriteriji za korištenje javnih površina. Zanima je zbog čega se iznajmljuju javne površine koje prekidaju protok pješaka na trotoarima kao što je slučaj u starom gradu ili javna površina na samom ulazu u ljetno kino.

Gradonačelnik ističe da nedvojbeno postoje kriteriji. Postoji Povjerenstvo za javne površine koje priprema materijale za GP, kao i striktno propisani uvjeti i kriteriji po kojima se izdaju javne površine. Međutim, napominje da se pojedini korisnici javnih površina u pojedinim trenucima ne pridržavaju u potpunosti ugovora. Pokušava se pronaći model da se to izbjegne.

M. Pažin ukazuje na problem u ulici Tri sulara gdje nakon velikih oborina dolazi do poplave te postavlja pitanje što Grad može učiniti po tom pitanju. Podsjeća da je to ulica s velikim brojem ugostiteljskih objekata koji tada poplave.

Gradonačelnik iznosi da je to ulica za koju je naručen projekt uređenje. Ulica ima dovoljan kapacitet cijevi za odvodnju tih voda, međutim problem je u tome što je ta ulica niža od razine mora, i kada dođe do velikih kiša voda ne može otjecati u more. Trebalo bi nivo ulice podignuti za 30-40 cm, ali bi tada nastao problem ulaska u objekte. To je problem za koji sada nemaju rješenje.

T. Andrijić smatra da u gradu u određenim segmentima vlada kaos i anarhija, zbog čega je veoma zabrinut. Smatra da bi se na Vijeću trebalo raspravljati o bitnim stvarima  za ovaj grad kao što je problem narkomanije, alkoholizma, nezaposlenosti, o prometnom kaosu, gospodarstvu, i sl.

S. Tvrdeić postavlja pitanje vezano za stoljetnu zgradu “kaštil Španić” u Čari. Izražava svoje nezadovoljstvo nemarom Vijeća MO Čara što nisu poduzeli sve kako bi tu zgradu kupio Grad. Postavlja pitanje kakvo je bilo očitovanje Grada tj. da li je isti bio zainteresiran za otkup te zgrade ili ne. Zanima ga i da li je Županije bila zainteresirana, budući se radi o spomeniku nulte kategorije. Pitanje je upućeno Gradonačelniku.

Gradonačelnik odgovara da Grad u dogovoru s MO Čara nije prihvatio pravo prvokupa iz razloga što nije raspolagao potrebnim financijskim sredstvima za sam otkup i nužnu daljnju investiciju u isti. Pravo prvokupa, koliko je njemu poznato, nije prihvatila niti Županija.

T. Andrijić ukazuje na problem prometnog kaosa u gradu. Napominje da u gradu postoji prometna mladež koja nažalost ne uspijeva uspostaviti red na Plokati, već se tamo i dalje parkiraju automobili,  problem je i u ulici HBZ, ulici sv. Nikole, itd. Ističe da jedan komunalni redar i jedan policajac nisu dovoljni te da bi Grad to trebao riješiti s Policijskom stanicom.

V. Ivančević smatra da bi Vijeće trebalo raspravljati o znatno bitnijim stvarima od danas predloženog dnevnog reda.  Nada se da će izneseni problemi uskoro biti na dnevnom redu. U nastavku iznosi kako je Grada Omiš  riješio problem parkinga (tonski snimak 0:32:10) te predlaže da to isto učini i Grad Korčula. Predlaže da ovaj problem bude postavljan na dnevni red iduće sjednice GV.

F. Skokandić iznosi da su današnje predložene točke dnevnog reda nužne za daljnje funkcioniranje GV. Podsjeća da je Poglavarstvo zaduženo za stručno pripremanje materijala za Vijeće. Slaže se da su izneseni problemi bitni za ovaj Grad i sigurno će skoro biti na dnevnom redu Vijeća.

A. Milat smatra da bi rad vijećnika bio znatno bolji kada bi dobivali zapisnike sa sjednica Poglavarstva te  predlaže da se to uvede kao praksa. Moli Gradonačelnika da se očituje o njegovom prijedlogu.

Gradonačelnik iznosi da to nije uobičajeno, ali se neće protivi takvom prijedlogu ako to Vijeće bude zahtijevalo. Međutim, podsjeća da se zapisnici GP objavljuju na internet stranici.

T. Andrijić ukazuje na problem uzurpiranja i betoniranja obale te moli da se i o tom problemu raspravlja na jednoj od idućih sjednica Vijeća te da se kontaktiraju nadležne osobe.

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA

S obzirom da na prošloj sjednici Vijeća nije osnovan Odbor za statut i poslovnik, Predsjednik Vijeća čita predloženi dnevni red i stavlja ga na glasovanje.

Dnevni red usvojen je jednoglasno, i glasi:

1. Usvajanje zapisnika s konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća

2. Prijedlog Zaključka o podnošenju ostavke na dužnost člana Odbora za izbor i imenovanje

3. Prijedlog Rješenja o izboru člana Odbora za izbor i imenovanje

4. Prijedlog Zaključka o osnivanju Odbora za statut i poslovnik

5. Prijedlog Zaključka o osnivanju Odbora za javna priznanja

6. Prijedlog Zaključka o osnivanju Odbora za proračun i financije

7. Prijedlog Rješenja o izboru člana Gradskog poglavarstva

1. TOČKA – Usvajanje zapisnika s konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća

Zapisnik je usvojen jednoglasno, bez primjedbi.

2. TOČKA – Prijedlog Zaključka o podnošenju ostavke na dužnost člana Odbora za izbor i

imenovanje

Zaključak je usvojen jednoglasno, bez rasprave.

3. TOČKA – Prijedlog Rješenja o izboru člana Odbora za izbor i imenovanje

S. Tvrdeić u ime Odbora za izbor i imenovanje predlaže gosp. Tina Andrijića za člana u Odbor za izbor i imenovanje.

Predsjednik Vijeća stavlja na glasovanje prijedlog Odbora za izbor i imenovanje.

Prijedlog je usvojen jednoglasno te je u skladu s tim doneseno i Rješenje o izboru člana Odbora za izbor i imenovanje.

4. TOČKA – Prijedlog Zaključka o osnivanju Odbora za statut i poslovnik

S. Tvrdeić u ime Odbora za izbor i imenovanje predlaže sljedeći sastav Odbora za statut i poslovnik:

Tonči Anzulović – predsjednik, Sretan Tvrdeić – zamjenik predsjednika te Lovre Botica, Željko Botica i Robert Lučić – članovi Odbora.

Predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Odbora na glasovanje.

Prijedlog je usvojen jednoglasno te je u skladu s tim donesen i Zaključak o osnivanju Odbora za statut i poslovnik.

5. TOČKA – Prijedlog Zaključka o osnivanju Odbora za javna priznanja

S. Tvrdeić u ime Odbora za izbor i imenovanje predlaže sljedeći sastav Odbora za javna priznanja:

Lovre Botica – predsjednik, Aljoša Milat – zamjenik predsjednika ta Franica Matić Šain, Ivan Farac i Frano Skokandić – članovi Odbora.

Predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Odbora na glasovanje.

Prijedlog je usvojen jednoglasno te je u skladu s tim donesen i Zaključak o osnivanju Odbora za javna priznanja.

6. TOČKA – Prijedlog Zaključka o osnivanju Odbora za proračun i financije

S. Tvrdeić u ime Odbora za izbor i imenovanja predlaže sljedeći sastav Odbora za proračun i financije:

Franica Matić Šain – predsjednik Odbora, Jakov Belić – zamjenik predsjednika te Davor Penić, Vicko Ivančević i Frano Skokandić – članovi Odbora.

Predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Odbora na glasovanje.

Prijedlog je usvojen jednoglasno te je u skladu s tim donesen i Zaključak o osnivanju Odbora za proračun i financije.

7. TOČKA – Prijedlog Rješenja o izboru člana Gradskog poglavarstva

Gradonačelnik za člana Gradskog poglavarstva predlaže gđu Tajanu Grbin, profesora matematike iz Korčule. Predložena je i u prijašnjem mandatu bila član GP zadužena za kulturu i prosvjetu.

Predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Gradonačelnika na glasovanje.

Prijedlog je usvojen sa 8 glasova “za” i 5 “suzdržanih” glasova te je u skladu s tim doneseno i Rješenje o izboru člana Gradskog poglavarstva.

Gđa Tajana Grbin polaže prisegu.

Sjednica je završila s radom u 19.55 sati.

ZAPISNIK VODILA                                                                                     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Sanja Tomašić                                                                                                              Frano Skokandić,ing.