Skraćeni zapisnik sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule (2005)

Sjednica je održana 19. srpnja (utorak) 2005.godine, s početkom u 19.05 sati u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Sjednici predsjedava gosp. Frano Skokandić – predsjednik Vijeća, ista se tonski snima, a zapisnik vodi Sanja Tomašić.

Utvrđen je kvorum od 15 vijećnika.

Ostali nazočni: M. Duhović – gradonačelnik, D. Kalogjera – zamjenik gradonačelnika, D. Bakarić – član GP, M. Kosović – pročelnica JUO i S. Mrše – tajnik Grada.

Sjednica se prenosi putem Radio Korčule.

Na samom početku sjednice gosp. Josip Podbevšek, s obzirom da nije bio nazočan na konstituirajućoj a niti na 2. sjednici Vijeća, polaže svečanu prisegu.

AKTUALNI SAT

T. Andrijić postavlja pitanje u kojoj je fazi sanacija oštećene kule Revelin.

Gradonačelnik odgovara da je Grad od Min. kulture zatražio prenamjenu sredstava koja su bila odobrena za neke druge radove, a zatraženo je i dodatnih 150.000 kn kako bi se sanacija mogla provesti kako je planirano troškovnikom. Na prvi zahtjev stiglo je pozitivno rješenje, a upravo danas je dobio i usmenu obavijest iz Ministarstva da će se udovoljiti i drugom zahtjevu. To znači da će se osigurati 210.000 kn potrebnih za ovu sanaciju i radovi će se započeti čim prije, i već bi u drugoj polovini osmog mjeseca radovi već bili u tijeku.

V. Ivančević ukazuje na neprimjeren način na koji se vrši ukop na groblju sv. Luke. Smatra da Udruga koja vrši ukop ne radi na primjeren način. Pita se i da li je da udruga registrirana. Postavlja pitanje da li je moguće da  KTD “Hober”, kao gradsko poduzeće, bude odgovorno za čitavi pokop te da tom prigodom ljudi koji vrše ukop, ipak budu primjereno obučeni.

Gradonačelnik odgovara da će zatražiti od KTD “Hober” izvještaj vezan za ovu temu te će ga prezentirati vijećnicima na idućoj sjednici GV.

J. Podbevšek izražava negodovanje vezano za izjavu koju je čuo preko Radio Dubrovnika, da je pretežno HDZ kriv za stanje prometa u gradu Korčuli te što se nije izgradilo parkiralište na Potoku. Takva izjava ne stoji te smatra da se i pozicija i opozicija moraju naći i zajednički dogovoriti oko kapitalnih stvari u gradu, jer inače nema pravog napretka. Postavlja pitanje tko daje takve izjave.

Gradonačelnik odgovara da nitko iz gradske vlasti tako nešto nije izjavio. Iako nema dvojbe da je Županijski klub HDZ-a blokirao izglasavanje autentičnog tumačenja Plana, a što je i otvoreno rečena na Županiji.Ako je i postojalo u svemu tome predizborne kampranje, smatra da se to treba zaboraviti i pokušati zajednički naći rješenje za ovaj problem.

L. Botica ukazuje na vrlo loše stanje što se tiče čistoće mjesta Račišća i plaže u Luci. Protekli tjedan su sami mještani napravili akciju čišćenja. Moli da se po tom pitanju nešto napravi i očisti.

Gradonačelnik odgovara da se niti jedno selo na području Grada Korčule ne čisti svakodnevno već su s „Hoberom“ dogovorene  po dvije akcije čišćenja i to pred blagdane ili dane koje odredi pojedini MO. Prihvaća da to nije dovoljno ali kada se bude razgovaralo o komunalnim pristojbama i njihovoj naplati shvatit će se u čemu je problem. Moguće je sve organizirati, ali se mora definirati način kako će se to financirati. Napominje da je MO Čara ove godine određena financijska sredstva od prodaje jedne nekretnine odredio potrošiti na zapošljavanje jednog čistača mjesta. Vezano za čišćenje plaža napominje da za niti jednu ne postoji koncesija. Riječ je o pomorskom dobru. Predlaže da se pronađe model po kojemu će se financirati i čišćenje plaža. Trebale bi se utvrditi koncesije i koncesionari bi trebali biti odgovorni za njihovo uređenje.

F. Matić Šain postavlja pitanje da li je moguće ulicu od raskrižja prema hotelima Marko Polo i Liburna na neki način regulirati kako bi se osigurao barem donekle normalan promet istom.

Gradonačelnik odgovara da su u toj ulici postavljeni prometni znakovi, ali isti se ne provode. Dogovoreno je da će se više puta u tjednu održavati operativni sastanci s predstavnicima PU ne bi li se sada, u samoj špici sezone, pokušala naći rješenja za cjelokupni problem prometovanja u gradu. Definitivnog rješenja za spomenutu ulicu neće biti dok se ne nagradi planirana cesta. U rješavanju cjelokupne prometne problematike  ta ulica će imati prioritet.

R. Lučić postavlja pitanje tko je nadležan da davanje koncesija na parkirališna mjesta, i na osnovu čega se parkirališta dodjeljuju.

Gradonačelnik odgovara da koncesionar nije određen. Razgovori su u tijeku. Parkirališta koja se nalaze na obali na području su Žup. lučke uprave, a koncesionar je KTD „Hober“. To nije pod ingerencijom Grada.

S. Tvrdeić postavlja pitanje vezano za zaobilaznicu Čare. Kao član Vijeća MO Čara i vijećnik ovog GV o tome ne zna ništa. Podsjeća da bi zaobilaznica trebala preći preko privatnog zemljišta, pa postavlja pitanje Gradonačelniku što zna o tome.

Gradonačelnik podsjeća da je u prošlom mandatu GV donesen Prostorni plan u kojem je cesta preko otoka planirana trasom Dubovo – Kapja. Činjenica je da je u Čari peticiju protiv te trase potpisalo 360 mještana, ali ista nije uvažena te se ta cesta nalazi u svim prostornim planovima. HC su tu cestu stavile u prioritet, a on je, kao Gradonačelnik, obavezan poštivati plansku dokumentaciju. Dok se ne revidira Prostorni plan ne može se tražiti premještanje te trase. Ugovorene su izmjene i dopune Prostornog plana, ali nije siguran da li će se u tome uspjeti prije nego što se započnu radovi na trasi. HC će po pitanju privatnog vlasništva koristiti prvenstveno javni interes, s obzirom da se radi o državnoj cesti i provest će potrebni postupak.

S. Tvrdeić nije zadovoljan odgovorom Gradonačelnika. Smatra da se mještane Čare ipak trebalo obavijestiti o svemu.

Gradonačelnik podsjeća da su javne rasprave o tome vođene i Grad Korčula je zauzeo stav po tom pitanju, ali Županija nije prihvatila te primjedbe.

J. Belić napominje da su u prošlom mandatu članovi GP bili nazočni sjednicama Vijeća, ili bi njihov nedolazak bio pravdan. Sada već dvije sjednice uzastopno to nije slučaj pa stoga predlaže da se nastavi praksa iz prijašnjeg mandata. Zatim postavlja pitanje koji je status bivšeg restorana Liburna te ukazuje na zapuštenost okoliša tog restorana. Restoran se nalazi u samom centru grada i okoliš bi trebalo urediti, bez obzira na sve.

Gradonačelnik se ispričava što nije na samom početku ispričao dva člana GP koja nisu nazočna sjednici. Vezano za ex restoran Liburna odgovara da je u siječnju mjesecu otkazan ugovor zakupniku restorana u smislu da se smatralo da isti ne ispunjava uvjete ugovora. Nakon što je otkazni rok prošao, a zakupnik se nije pojavio, Grad je od djelatnika uposlenog kod zakupnika dobio ključeve i ušao u objekt. Zakupnik je tada podigao tužbu protiv Grada u smislu zaštite posjeda. Ta tužba je riješena u njegovu korist jer je sud utvrdio da osoba koja je Gradu predala ključ za to nije bila ovlaštena od poslodavca za to. Istovremeno je pokrenut spor  oko otkaza ugovora. KTD „Hober“ dobit će zadatak da očisti spomenuti okoliš, iako je inače zakupnik objekta za to zadužen.

I. Farac podsjeća da je i u prijašnjem mandatu ukazivao na loše izveden spoj Novih puta s cestom za Račišće. Još se ništa po tom pitanju nije napravilo, pa moli da se zatraži od izvođač da taj dio naprave kako treba.

T. Andrijić iznosi da na području sv. Nikole od kuće Marović do kuće Pecotić javna rasvjeta ne radi već duže vrijeme, točnije od uređena Puta sv. Nikole i Novih puta, pa moli da se uredi.

Gradonačenik odgovara da tri nova kandelabra na tom dijelu nisu postavljana zbog tehničkih problema. Nada se skorom rješenju istog.

F. Matić Šain postavlja pitanje što se može napraviti vezano za problem isticanja kanalizacije pokraj stambenih zgrada u blizini hotela  „Marko Polo“.

Gradonačelnik odgovara da je taj problem prisutan već niz godina. Nažalost radi se o složenom problemu., koji zahtjeva obimniji posao. KTD „Hober“ je jučer dobio upute što treba raditi i ako to ne bude dalo željene rezultate donijet će se odluka što dalje.

S. Tvrdeić podsjeća da je u prijašnjem mandatu zamolio da se strujni kabel koji je provučen kroz stoljetni čempres u Čari, ukloni. S obzirom da Elektrojug  to još nije napravio, moli da ih se na to podsjeti.

J. Podbevšek postavlja pitanje u kojoj je fazi usklađivanje gradskih Prostornih planova s Uredbom i Zakonom.

Gradonačelnik odgovara da je prostorna dokumentacija donesena u skladu sa Zakonom ali nije usklađena s Uredbom. Potpisan je ugovor o usklađenju PP Grada Korčule. Pripremni radovi su u tijeku i do kraja godine se može očekivati da usklađenje bude izvršeno. Prema napravljenim analizama za usklađenje kompletne prostorne dokumentacije Grada Korčule bit će potrebno 3-3,5 milijuna kuna, ali niti nakon tog usklađenja, prema Uredbi, neće biti moguće graditi osim na užem području grada Korčule gdje je riješen kanalizacijski sustav. Vode se razgovori na ovu temu. Trenutno su u razgovorima s Hrvatskim vodama oko razgovora o kreditu Svjetske banke za izgradnju prve faze dovršetka kanalizacijskog sistema grada Korčule.

J. Podbevšek smatra da je ova tema vrlo važna i hitna. Podsjeća također da postoji i dosta objekata koji nisu izgrađeni po zakonu, a što bi spomenutim izmjenama trebalo regulirati. Trebalo bi riješiti sva mjesta Grada u cjelini, a ne samo grad Korčulu.

V. Ivančević postavlja pitanje kada će se urediti okoliš i sama kula Forteca, koji su u vrlo lošem stanju te kada će se ukloniti antene s kule.

Gradonačelnik odgovara da je građevinska dozvola u završnoj fazi, ali Grad Korčula nije investitor već su to Odašiljači i veze. Dogovoreno je da će nakon što antene budu uklonjene konzervatori dati prijedlog sanacije kule.

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA

T. Anzulović u ime Odbora za statut i poslovnik iznosi da je predloženi dnevni red u skladu sa Statutom i Poslovnikom GV te da se o svakoj točci dnevnog reda mogu donositi pravovaljani zaključci. Na inzistiranje članova Odbora iz stranke HDZ iznosi da se je rezultat glasanja po točki 2. dnevnog reda bio 3 glasa „za“ i 2 glasa „protiv“.

Predsjednik vijeća stavlja predloženi dnevni red na glasovanje.

Dnevni red usvojen je jednoglasno i glasi:

  1. Usvajanje zapisnika s druge sjednice Gradskog vijeća
  2. Prijedlog za izmjene i dopune Statuta Grada Korčule
  3. Prijedlozi Zaključaka o dodjelama javnih priznanja Grada Korčule u 2005.g.
  4. Prijedlog Godišnjeg obračuna proračuna Grada Korčule za 2004.g.
  5. Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna za 2004.g.
  6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prekršajima protiv javnog reda i mira na području Grada Korčule

1. TOČKA – Usvajanje zapisnika s druge sjednice Gradskog vijeća

Zapisnik je usvojen jednoglasno, bez primjedbi.

2. TOČKA – Prijedlog za izmjene i dopune Statuta Grada Korčule

T.Anzulović iznosi da je Odbor razmatrao predmetni prijedlog i zaključio da se prihvaća postupak izmjene Statuta Grada Korčule u tekstu kako je predloženo.

Predsjednik Vijeća napominje da se ponajprije treba glasovati o zaključku, i ako se isti usvoji, donosi se Statutarna odluka.

L. Botica ističe da je problem u tome što se danas predlaže izmjena Statut zbog odnosa u vladajućoj koaliciji, a ne zbog toga što se promijenio Zakon o lokalnoj samoupravi ili zato što postoji zaista razlog da se u organizacijskom smislu bilo što promijeni. Danas se predlaže izmjena Statuta zbog zadovoljavanja ambicija Duška Kalogjere i Marka Skokadnića. što smatra strašnim i sramotnim za ovaj grad koji je već 1214.g. imao Statut.

T. Anzulović smatra da je nužno potrebno izmijeniti Statut  u dijelu da GP ima dva zamjenika gradonačelnika. O tome da li je to dobro ili ne, može se raspravljati kada se budu sumirali rezultati rada tog GP nakon četiri godine, kao i GV.

J. Belić iznosi da vijećnici HDZ-a ne mogu podržati prijedlog za izmjenu statuta iz razloga koje je iznio gosp. Botica. Zanima ga da li je Statut Grada usklađen sa Zakonom o lok. samoupravi u dijelu koji navodi da se Statut mijenja s natpolovičnom većinom, a ne 2/3. Osobno smatra da ako se već i ide na statutarnu odluku i bez javne rasprave o izmjeni Statuta da se ne radi o organizacionoj i proceduralnoj stvari jer ista iziskuje određene promjene, financijske naravi koje dodatno opterećuju proračun Grada. Naime, zamjenik gradonačelnika prima plaću kao član GP, i otvara se mogućnost po potrebi, ako se koalicioni partneri dogovore, da se pojedini zamjenik gradonačelnika i profesionalizira. Stoga smatra da se o ovome treba provesti javna rasprava.

Tajnik Grada odgovara da je Prijedlog u skladu sa Zakonom. Zakonom nije propisano da se izmjene statuta donose 2/3 većinom ili nekom drugom kvalificiranom većinom. Poslovnik i Statut su vrste akata koje se donose većinom svih nazočnih.

Gradonačelnik iznosi da u čl. 2. stoji da zamjenici gradonačelnika dužnost obavljaju počasno, dakle nema mogućnosti njihove profesionalizacije. O tome da se ta funkcija profesionalizira odlučuje Vijeće. Podsjeća da velika većina gradova u RH ima ovako predloženu opciju koja je predviđena i u Zakonu o jedinicama lok. samouprave. Prihvaća da u ovom rješenju ima i političkog dijela, ali to je njihovo pravo kao vladajuće opcije u Gradu.

J. Belić iznosi da su gradovi koji imaju po dva zamjenika gradonačelnika gradovi koji su daleko veći od Grada Korčule. Izraz „počasna“ za ovu funkciju ne smatra adekvatnim, jer zamjenik gradonačelnika prima novčanu naknadu.

F. Matić Šain iznosi da u potpunosti podržava prijedlog tim više što se tom opcijom ne povećava broj članova GP. Ako je tome pridonijela sama činjenica i okolnosti koalicije, tim bolje. Sigurna je da Grad time može imati samo korist.

A. Milat također podržava prijedlog. Smatra to preslikom rezultata izbora za GV kao i same stvarnosti i činjenice da se pored dvije jake stranke u Gradu pojavili i oni koji smatraju da imaju znanja i prava govoriti o gradskim poslovima. U tom smislu ovakvu koncepcija strukture GP s dva zamjenika gradonačelnika, smatra pravom slikom onoga što se ima.

R. Lučić podržava predmetni prijedlog. Smatra da su oporbeni vijećnici, s obzirom da su najavljivali konstruktivnu suradnju, ponajprije trebali pitati gradonačelnika o razlozima biranja dva zamjenika gradonačelnika. Slaže se s gosp. Anzulovićem da će se nakon četiri godine vidjeti rezultati ovakve odluke.

D. Penić iznosi da SDP, kao ozbiljna politička opcija, poštuje dogovor s koalicijskim partnerom te za jednog od  zamjenika gradonačelnika predlaže gosp. M. Skokandića iz HSS-a. Također su smatrali da se treba uvažiti i volja građana koji su u tolikom broju glasali za Nezavisnu listu i time tražili neku novu opciju koja će riješiti neke do sada neriješene situacije u Gradu. Tako je za zamjenika gradonačelnika izabran gosp. D. Kalogjera.

Predsjednik Vijeća stavlja predmetni zaključak na glasovanje.

Prijedlog Zaključka je usvojen sa 8 glasova „za“ i 7 glasova „protiv“.

Zatim, s obzirom da nije bilo rasprave, stavlja Statutarnu odluku na glasovanje.

Statutarna odluka donesena je sa 8 glasova „za“ i 7 glasova „protiv“.

3. TOČKA – Prijedlozi Zaključaka o dodjelama javnih priznanja Grada Korčule u 2005.g

L. Botica iznosi zaključke Odbora za javna priznanja:

1. Da se nagrada Grada Korčule za životno djelo posmrtno dodijeli gosp. STANISLAVU (STANKU)

BAŽDARIĆU iz Korčule.

2. Da se osobna godišnja nagrada Grada Korčule za 2005.g. dodijeli gosp. SPASU KRAJANČIĆU iz Čare.

3. Da se osobna godišnja nagrada Grada Korčule za 2005.g. dodijeli gosp. DRAGANU JAMBRIŠAKU iz

Korčule.

Napominje da su zaključci Odbora doneseni jednoglasno, te predlaže Vijeću njihovo usvajanje. U nastavku iznosi obrazloženja za gore iznesene prijedloge (tonski snimak 1:25:17). Obrazloženja se nalaze u materijalima sjednice.

Predsjednik Vijeća stavlja na glasovanje iznesene prijedloge:

  1. prijedlog da se gosp. Stanislavu (Stanku) Baždariću posmrtno dodijeli nagrada Grada za životno djelo, jednoglasno je prihvaćen;
  2. prijedlog da se gosp. Spasu Krajančiću dodijeli osobna godišnja nagrada Grada za 2005.g., jednoglasno je prihvaćen;
  3. prijedlog da se gosp. Draganu Jambrišaku dodijeli osobna godišnja nagrada Grada za 2005.g., jednoglasno je prihvaćen.

4. TOČKA – Prijedlog Godišnjeg obračuna proračuna Grada Korčule za 2004.g.

F. Matić Šain iznosi zaključak Odbor za proračun i financije po ovoj točki dnevnog reda:

1. Prihvaća se Godišnji obračun Proračuna Grada Korčule za 2004.g. kako je dat u materijalima za današnju sjednicu Gradskog vijeća uz sljedeće napomene:

a) Godišnji obračun iskazuje objektivan i istinit prikaz poslovanja tijekom godine i stanja na koncu godine. Unatoč činjenici da je ukupan prihod, a samim time i ukupan rashod podbacio u odnosu na planirani (uglavnom zbog izostanka državnih potpora), potrebno je istaći da su prihodi ostvareni u 2004.g. veći u odnosu na 2003.g. Rashodi su, osim manjeg broja pojedinih stavki, bili pod kontrolom i svrsishodno utrošeni.

b) Iz Bilance imovine Grada Korčule vidljivo je da su Potraživanja za prihode poslovanja znatno povećana u odnosu na prethodnu godinu te je neophodno poduzeti sve raspoložive mjere naplate potraživanja i o rezultatu obavijestiti ovo GV.

c) Budući se veliki dio poslovnih aktivnosti Grada Korčule, a time i odliv rashodovnih sredstava, odvija preko KTD „Hober“ u vlasništvu Grada, potrebno je Gradskom vijeću jednom godišnje podastrijeti detaljno izvješće o poslovanju KTD „Hober“ i njegovom gospodarenju sredstvima Grada.

d) Preporuča se otkloniti nepravilnosti koje je Državni ured za reviziju utvrdio u svom Izvješću o obavljenoj reviziji preračuna Grada Korčula za 2004.g. i poduzeti sve potrebne mjere da donošenje i izvršenje budućih proračuna bude u potpunosti usklađeno sa zakonskim propisima i time smanji mogućnost nepravilnosti na najmanju moguću mjeru.

J. Belić se ne slaže sa stavom Odbora pod točkom 1a. S obzirom da je naplata izvornih prihoda Proračuna ostvarena s 40%, što je vrlo bitan razlog da u proračun nije uprihođeno, ne samo državne potpore već je i taj postotak katastrofalan. Osvrćući se na čl. 3. i 4. Godišnjeg obračuna smatra da bi Grad trebao naplatiti sva svoja potraživanja u 100% -tnom iznosu , kako bi mogao podmiriti ugovorene obveze za nabavku roba i usluga. Napominje da nikada do sada Grad nije uspio naplatiti 100% svojih izvornih proračunskih sredstava. Postoji razlika za pokrivanje tih ugovorenih obaveza u jednom značajnijem iznosu (ovisno o ostvarenoj naplati izvornih prihoda Grada), pa ga zanima znači li  to da će se svi dugovi bazirati na proračunu iz ove godine.

Gradonačelnik odgovarajući na pitanje gosp. Belića poziva se na prilog br. 4 koji se nalazi uz radni materijal Godišnjeg obračuna. Ističe da Grad nije, niti će, ugovarati nešto iznad onoga što okvirno proračunski može.

L. Botica je mišljenja da Grad Korčula, kao grad s bogatom tradicijom, ulaže malo u kulturu te da je i sam indeks ostvarenja od 47,9 vrlo mali ( razdjel 04 str. 6).  Postavlja pitanje zbog čega ove godine u tom razdjelu nema stavke za Festival viteških igara. U razdjelu 07 – Mjesna samouprava  %-tak ostvarenja smatra također malim, kao i ind. ostvarenja na razdjelu 09 – Programi infrastrukture. Nadalje smatra da se KTD-u „Hober“ (razdjel 08) moraju osigurati puno veća sredstva od navedenih. Na kraju iznosi da s predloženim Godišnjim obračunom ne može biti zadovoljan iz razloga što smatra da su GU i GP trebali na jedan drukčiji način sve to voditi. Smatra da je iznos koji ide na plaće zaposlenih veliki te još jednom ukazuje na veliki broj zaposlenih u Gradu.

Gradonačelnik iznosi da kada se govori o zaposlenicima GU u njih ne treba ubrajati zaposlene u Vrtiću, Muzeju i Knjižnici.

Predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Korčule za 2004.g. na glasovanje.

Prijedlog je usvojen sa 8 glasova „za“, 6 glasova „protiv“ i 1 suzdržani glas.

5. TOČKA – Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna za 2004.g.

F. Matić Šain iznosi zaključak Odbor za proračun i financije po ovoj točki dnevnog reda:

1. Prihvaća se Izvješće Državnog Ureda za Reviziju o obavljenoj reviziji proračuna Grada Korčule za 2004.g. uz sljedeću napomenu:

Iz izvješća je jasno da je u svim važnim aspektima Proračun napravljan uredno te da sve nepravilnosti koje su utvrđene revizijom Proračuna u smislu neusklađenosti sa zakonskim propisima ne ukazuju na namjeru manipulacije ili zlouporabe sredstava Gradskog proračuna već su u značajnoj mjeri rezultat objektivnih okolnosti o čemu svjedoči očitovanje Pročelnice za financije na primjedbe revizije.

Međutim u jednom dijelu manjkavosti su subjektivne prirode pa u tom smislu gradske službe na čelu s Poglavarstvom trebaju poduzeti sve mjere kako bi se navedene manjkavosti otklonile i u budućnosti izbjegle, a poslovanje postalo transparentnije.

Poglavarstvo treba o poduzetim mjerama obavijestiti Gradsko vijeće.

Gore izneseni prijedlog Odbor predlaže Vijeću.

V. Ivančević ističe da je u Izvješću navedeno 38 primjedbi revizije. Vjeruje da služba financija, kao i pravna služba nisu odredile svoj posao kako treba. Smatra da bi netko morao podnijeti ostavku zbog toga što Grad nije proveo javno nadmetanja za ustupanje radova, niti je obavezao kom. društvo da se provede postupak, za javne radove u vrijednosti od 3.500.000 kn (primjedba revizije str. 18.). Podsjeća da je Zakonom o javnoj nabavi za iznose iznad 200.000 kn obaveza naručitelja da ide na javno nadmetanje. Propust je napravljen i kod radova na rekonstrukciji kule koji su ustupljeni 2002.g. javnim ugovaranjem radova za izvođenje dodatnih radova u iznosu od 300.000 kn. Ističe da se treba poraditi na boljoj realizaciji naplate izvornih sredstava.

D. Penić podsjeća da su neke od primjedbi uvrštene u zaključak Odbora za proračun i financije. Podsjeća da je na sjednici Odbora za proračun i financije, na kojoj je bio nazočan i gosp. Ivančević, dano objašnjenje u svezi primjedbe revizije na str. 18. o kojoj je govorio gosp. Ivančević. Pojasnilo se kako su pristizala sredstva te da je KTD „Hober“ bilo samo „serviser“ u izvršenju protoka državnih potpora kroz to poduzeće.

V. Ivančević ističe da se zakoni moraju poštivati.

F. Matić Šain još jednom iznosi zaključke Odbora po pitanju manjkavosti navedenih u Izvješću, a koje je iznijela na samom početku ove točke, ali nadovezujući se i na one iznesena uz prethodnu točku dnevnog reda.

J. Belić je mišljenja da u Izvješću o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Korčule za 2004.g. ima više primjedbi nego što je to bilo u Izvješću za 2003.g., a što znači da se ne ide na bolje. U nastavku iznosi radnje koje je GP zajedno s GU trebalo napraviti do sada (u prijašnjem mandatu), a nije (popis primjedbi revizije). Iz razloga što se niti do sada nije postupalo po nalazima dosadašnjih revizija, ne vjeruje da će niti odsada. Stoga u  potpunosti prihvaća Izvješće revizije, a zaključak Odbora za proračun u financije u dijelu od „Iz izvješća je jasno …. primjedbe revizije.“. ne prihvaća. Ne tvrdi da je manipulacije bilo, ali smatra da to ne može stajati u zaključku, ako programi temeljem kojih se određena proračunska sredstva moraju utrošiti, nisu donesena.  HDZ zajedno s opozicijom u ovom GV prihvatit će Izvješće o reviziji, ali gore istaknuti dio zaključka Odbora neće.

F. Matić Šain ističe činjenicu, koja je i zaključak Odbora za proračun i financije da gradske službe kroz GP trebaju osigurati potpunu usklađenost proračuna sa Zakonom. Međutim, pozivanja da se to trebalo učiniti i u 2003. g. nema, jer je Grad onaj koji je inzistirao na reviziji. Dosadašnjih revizija nije bilo već samo formalni zaključak Državnog ureda za reviziju bez detalja, sugestija i mišljenja. U nastavku čita mišljenje Državnog ureda za reviziju navedenog na str. 49.  Izvješća

J. Belić postavlja pitanje temeljem čega se troše namjenska sredstva od kom. doprinosa, boravišne pristojbe, kom. naknade i sl., s obzirom da nisu doneseni odgovarajući programi.

Gradonačelnik prihvaća da postoje određeni problemi, ali treba pročitati mišljenje i zaključak revizije. Tada će biti očito da je zaključak Odbora potpuno ispravan. Problematika je vezana u samo funkcioniranje proračuna, na što je on već ranije ukazivao. Podsjeća da programe o kojima govori gosp. Belić nisu bili doneseni niti u ranijim sazivima GP ili GV, iako je to bio obavezan, iz razloga što je Grad u ranijem periodu radio metodom proračuna. Sva potrošena sredstva nalaze se u gradskom proračunu. Programi u kulturi i športu su kao sastavni element gradskog proračuna, a nisu kao posebni program, što revizija više ne prihvaća. Osvrćući se na raniju izjavu gosp. Ivančevića iznosi da su od Ministarstva dobili naputak da kada u županiji postoji firma koja je u vlasništvu županije i registrirana je za obavljanje te djelatnosti, nije nužno raspisivanje javnog natječaja već se može sklopiti direktni ugovor.  Svi ugovori su uredno dostavljani Ministarstvu i nitko na to nije dao primjedbe. Još jednom ističe da nikakva sredstva nisu trošena na programe koji nisu verificirani. Postoji i problem javne nabave za područje cijelog Grada Korčule. Smatra to pomalo pravno nedefinirano u odnosu na status koji imaju MO i GK kao pravne osobe. Vjeruje da će se i to prilikom sljedećih proračuna dovesti na istu poziciju.

L. Botica čita primjedbe revizije (popis).

Gradonačelnik očitujući se o pročitanim primjedbama ističe da se uglavnom radi o tome da se određene stvari moraju drugačije prikazivati. U niti jednoj točki nije bila upitna niti jedna kuna. Sve što je odrađeno, odrađeno je transparentno i jasno. Prihvaća da postoji određena problematika oko vođenja knjigovodstva. Jedinu objektivnu pogrešku odnosno nedostatak u radu GU prihvaća, a to je sama metodologija naplate gradskih potraživanja. Smatra to ozbiljnim problemom kojeg je ovo GP naslijedilo, ali  nije uspjelo pronaći adekvatne mjere. U tijeku je ustrojavanje sistema naplate i vjeruje da će isti u budućnosti imati uspjeha. Na primjedbu da nije izvršena procjena zgrada koje su prodane radi kupnje kuće M. Pola, podsjeća da se GV odredilo početnu cijenu.

Predsjednik Vijeća stavlja Izvješće o obavljenoj reviziji uz zaključak Odbora za proračun i financije na glasovanje.

L. Botica ističe da je točka dnevnog reda Izvješće o obavljenoj reviziji. Zaključak Odbora vijećnici nisu dobili, već im je samo pročitan. Predlaže sljedeći zaključak:

1. Prihvaća se Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji proračuna Grada Korčule za

2004.godinu.

D. Penić podsjeća da postoje dva prijedloga zaključka jer je gđa Matić Šain iznijela prijedlog Odbora.

Predsjednik Vijeća stavlja na glasovanje iznesene prijedloge:

–          prijedlog kojeg je iznio gosp.Botica nije usvojen – 7 glasova „za“

–          prijedlog Odbora za proračun i financije usvojen je sa 8 glasova „za“ i 7 „suzdržanih“ glasova,

pa je shodno tome donesen i zaključak.

6. TOČKA – Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prekršajima protiv javnog reda i

mira na području Grada Korčule

T. Andrijić postavlja pitanje koji su motivi smanjenja dobne granice u čl. 1., te koja je namjena uvođenja čl. 3a. Smatra da se uvođenjem čl. 3a gubi jedan vid turističke ponude kao što je javno izvođenje glazbe, naravno u prikladnim satima (klape, ulični svirači, izvođenje Moreške, i sl.). Predlaže da se taj članak redefinira. Osvrćući se na čl. 2 prijedloga Odluke ističe da je i u prijašnjoj odluci odobreno vrijeme za glazbu na otvorenom bilo do 24.00 sata, ali je policija kažnjavala od 23.30 sati, pa stoga smatra da se Policiji treba na to skrenuti pažnju.

Tajnik Grada u ime predlagača iznosi pojašnjenje prijedloga Odluke. Iznosi da je GP prihvatilo inicijativu vijećnika A. Milata za dopunom Odluke o prekršajima protiv javnog reda i mira na području Grada Korčule te su u  čl. 6a predložene kazne za one koji na nezadovoljavajući način nude smještaj i druge turističke usluge na javnoj površini. Ujedno se iskoristila prilika da se postojeća Odluka doradi u određenim segmentima kako je i predloženo.

A. Milat smatra neupitnim da je presretanje gostiju na javnim površinama događaj koji ne pristaje današnjem civilizacijskom nivou. To je i mišljenje turističke struke. Turističke organizacije u Gradu u kojima je on aktivan član, zatražile su mišljenja u svezi mogućih rješenja od Min. turizma te su dobili odgovor da je potrebno uputiti ovakav zahtjev GV i GP kako bi ono predvidjelo eliminiranje takvih događaja s javnih površina.

J. Belić je mišljenja da je čl. 6a potreban u onom aspektu kad se radi točno o nazivu predmetne odluke, ali smatra da je isti nepotpun. Treba se točno definirati što se njime kažnjava, jer ima privatnih iznajmljivača koji na pristojan način, ne uznemiravajući nikoga, nude usluge iznajmljivanja smještaja na javno prometnim površinama.

Predsjednik Vijeća ukazuje na činjenicu da je u odluci navedeno da se za to treba tražiti posebno odobrenje GP, odnosno drugog nadležnog tijela Grada. Moli gosp. Belića da svoj prijedlog konkretizira.

V. Ivančević je mišljenja da način na koji pojedini iznajmljivači soba i apartmana na javnim površinama nude svoje smještajne usluge potpuno neprimjeren i neprihvatljiv. Međutim, također neprihvatljivom smatra i točku 6a u kojoj se navodi da se za to treba tražiti posebno odobrenje GP. Treba razlikovati one koji to rade na uljudan način od onih koji to rade na nekulturan i neprimjeren način. Smatra da se ovom odlukom ugrožava nečija egzistencija, što svakako treba izbjeći.Smatra da se i ljudima koji imaju registrirani obrt treba omogućiti  da vrše distribuciju turista, a ne samo agencijama i turističkim uredima. Predlaže da svaki građanin koji za to ima registriran obrt dobije od GP odobrenje da na primjeren način prezentira svoje smještajne i druge turističke usluge na javno prometnim-površinama.

Predsjednik Vijeća podsjeća gosp. Ivančevića da svoj prijedlog treba konkretizirati.

R. Lučić predlaže da se  predloženi čl. 6a nadopuni na način da se iza riječi „površinama“ doda „i pritom ometa javni red i mir“. Smatra da se oglašavajući svoje usluge na automobilima također ometa sigurnost u prometu.

T. Anzulović predlaže da se u predloženom čl. 6a navede da se spominjane usluge mogu pružati ali na određenoj udaljenosti od iskrcajnog mjesta. Kroz praksu bi se trebalo vidjeti kako dalje.

I. Farac postavlja pitanje po kojim kriterijima će GP određivati tko će dobiti spominjano posebnu odobrenje, a tko ne.

D. Penić smatra da se u predloženom čl. 6a  treba preciznije definirati u kojem slučaju se radi o remećenju javnog reda i mira.

Predsjednik Vijeća napominje da se u ovo slučaju radi o korištenju javno-prometnih površina, a ne o remećenju javnog reda i mira.

L. Botica , osvrćući se na predloženi čl. 6a smatra da se predmetna odluka u tom dijelu treba nadopuniti i promijeniti. Radi se o vrlo ozbiljnom problemu kojeg treba oprezno riješiti vodeći računa o siromašnim građanima, koji imaju registrirani obrt i koji nastoje od turizma nešto zaraditi.

T. Andrijić predlaže da se članak 3. prijedloga Odluke u potpunosti briše.

A. Milat između ostalog iznosi da je upravo ovakav prijedlog čl. 6a dogovoren s Policijskom upravom.

Gradonačelnik smatra da predloženi čl. 6a treba ostati u obliku kako je to u prijedlogu Odluke predloženo. Na pitanje gosp. Farca odgovara da će se na pristigle zahtjeve građana odlučivati pojedinačno. Vijeću se mogu podastrijeti svi pristigli zahtjevi i izdana odobrenja. Članci 2. i 3.  uvršteni su u prijedlog Odluke iz razloga što je GP suočeno s određenom problematikom u Gradu, tj. s nedopuštenim  i neadekvatnim korištenjem određenih javnih površina i prostora. Predlaže da se ovakav prijedlog Odluke prihvati, i zaduži GP da nakon turističke sezone napravi analizu učinjenog po ovom pitanju. Nakon toga će biti vidljivo što i kako dalje.

S. Tvrdeić predlaže nadopunu u čl. 6a na način da se nakon riječi „površinama“ doda „u gradu Korčuli“, jer smatra da izneseni problem ne postoji u ostalim mjestima Grada.

Gradonačelnik ističe da je intencija ovog prijedloga Odluke bila da se spriječi jedna pojava koja nije karakteristična samo za Korčulu već  je prisutna i u ostalim gradovima i mjestima Hrvatske, a s razine resornog ministarstva i TZ je pošla inicijativa da se to riješi.

T. Anzulović odustaju od svog amandmana.

R. Lučić također odustaje od amandmana uz obrazloženje da isti nije potreban ukoliko GP točno definira tko će i na koji način moći dobiti odobrenje. Predlaže da GP što hitnije definira te regulative.

J. Belić osvrčući se na dosadašnje izlaganje svojih kolega predlaže nadopunu predloženog čl. 6a s drugim stavkom koji bi glasio: „Odobrenje će dobiti svaki ovlaštenik uz uvjete koje će propisati Gradsko poglavarstvo“.

Predsjednik Vijeća, s obzirom da su drugi vijećnici povukli svoje amandmane, stavlja preostala dva amandmana na glasovanje:

–          amandman gospo. Tvrdeića  nije usvojen – 5 glasova „za“

–          amandman gosp. Belića je prije samog glasovanje prihvatio predlagač.

Zatim stavlja prijedlog Odluke uz gore usvojenu nadopunu čl. 4. na  glasovanje.

Odluka je usvojena jednoglasno.

Završeno u 23.05 sati.

ZAPISNIČAR                                                                      PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Sanja Tomašić                                                                                        Frano Skokandić,ing.