Socijalni program Grada Korčule za 2010. godinu

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, br. 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06, i 79/07) te članaka 74. točka 14. i 127. stavak 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“,  br. 6/09),  Gradonačelnik Grada Korčule donosi  

SOCIJALNI PROGRAM
GRADA KORČULE ZA 2010. GODINU

Članak 1.

Grad Korčula Socijalnim programom za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Socijalni program) pomaže podmirenju osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti, zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti kroz pojedine oblike (socijalne) pomoći utvrđene Socijalnim programom i u skladu s Pravilnikom o ostvarivanju prava na određene oblike pomoći iz Socijalnog programa Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 3/02), kao provedbenom propisu.

Članak 2.

Financijska sredstva za Socijalni program osigurana su Proračunom Grada Korčule za 2010. godinu, Program 2114 – Program socijalne skrbi i novčanih pomoći, poz. 89., u ukupnom iznosu od 320.000,00 kn, kojim će se financirati sljedeći oblici pomoći:

Redni
broj

Naziv oblika pomoći

Planirani
broj korisnika

Planirani
godišnji iznos

1.

Podmirenje troškova stanovanja (troškovi najamnine, električne energije, vode, odvodnje otpadnih voda, odvoza i zbrinjavanja smeća, plina, grijanja)

5

7.000,00

2.

Stalna pomoć

5

9.000,00

3.

Poklon bon socijalno ugroženim učenicima

5

3.000,00

4.

„Uskrsnica“ i Božićnica“

35

13.000,00

5.

Sufinanciranje roditelja-korisnika usluga pojedinih programa u Vrtićima na području Grada Korčule

44

120.000,00 

6.

Jednokratna novčana pomoć

20

53.000,00

7.

Naknada za novorođeno dijete

50

115.000,00

Članak 3.

Postupak za ostvarivanje prava na pojedini oblik pomoći iz članka 2. red. br. 1. do 6.  Socijalnog programa provodi Jedinstveni upravni odjel Grada Korčule, odnosno nadležno upravno tijelu Grada Korčule sukladno Pravilniku o ostvarivanju prava na određene oblike pomoći iz Socijalnog programa Grada Korčule, po službenoj dužnosti ili po zahtjevu stranke.

Članak 4.

Postupak ostvarivanja prava na naknadu za novorođeno dijete iz članka 2. red. br. 7. Socijalnog programa, uređen je Odlukom o naknadi za novorođeno dijete („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09). 

Članak 5.

O ostvarenju pojedinih oblika pomoći iz članka 2. red. br. 1. do 5. Socijalnog programa odlučuje  Jedinstveni upravni odjel, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Korčule,  a o ostvarenju prava na jednokratnu novčanu pomoć odlučuje Gradonačelnik, na prijedlog nadležnog upravnog tijela i mišljenja, odnosno preporuke Centra za socijalnu skrb. 

Članak 6.

Centar za socijalnu skrb sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i ugovoru sa Gradom Korčula provodit će postupak utvrđivanja prava na stalnu pomoć, na pomoć za podmirenje troškova stanovanja (osim komunalne naknade i najamnine za stanove u vlasništvu Grada Korčule), a za jednokratnu novčanu pomoć davat će mišljenje i preporuke.

Članak 7.

Postupci ostvarivanja prava na pojedine oblike pomoći utvrđenih Socijalnim programom provode se od 01. siječnja 2010. godine pa do donošenja novog Socijalnog programa za narednu godinu. 

Članak 8.

Socijalni program stupa na snagu danom donošenja,  primjenjuje se od 01. siječnja 2010. godine,  a  objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

 

 

KLASA: 550-02/10-01/01                                                                    GRADONAČELNIK
URBROJ: 2138/01-02-10-1                                                              Mirko Duhović, dipl.ing.
Korčula,15. travnja 2010.